Astudiaethau achos

Recriwtio Staff o Gefndiroedd Amrywiol 

Roedd tri o aelodau o staff y Gymdeithas wedi cymryd rhan y prosiectau hyn. Roedd y Gymdeithas hefyd wedi cymryd rhan mewn ffeiriau swyddi mewn partneriaeth â Tai Pawb, y sefydliad tai cenedlaethol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Defnyddio gwybodaeth a feincnodwyd i gymharu gwariant ar ysgolion arbennig â gwariant o'r fath mewn awdurdodau tebyg ac i lywio adolygiad o'r dyraniad cyllidebol 

Cafodd y Cyngor, o'i gymharu â chynghorau ac ysgolion arbennig yn Lloegr sy'n ystadegol debyg, ei fod yn lleoli cyfran debyg o ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, bod ganddo drefniadau bandio tebyg ond ar y cyfan ei fod yn dirprwyo... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynhwysiant a darparu gwell gwerth am arian drwy foderneiddio ysgolion arbennig 

Drwy ei drefniadau cynllunio strategol a rheoli prosiect mewn perthynas ag ad-drefnu ysgolion arbennig, mae Cyngor Sir y Fflint wedi: darparu cyfleusterau a chyfleoedd dysgu rhagorol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu difrifol a ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymryd camau effeithiol i gynyddu capasiti ysgolion arbennig o fewn y sir a lleihau'r angen am ddarpariaeth ddrutach y tu allan i'r sir 

Mae'r Cyngor wedi ymateb i'r patrwm cyfnewidiol o angen am ddarpariaeth ysgolion arbennig drwy greu mwy o ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig neu anawsterau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd 'Gweithredu ar Awgrymiadau' 

Roedd y bwrdd yn hyrwyddo ymrwymiad y Gymdeithas i ymateb yn gadarnhaol ac yn brydlon i sylwadau preswylwyr, ac yn sicrhau y gallai preswylwyr gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ar wahân i gylchlythyrau a dulliau cyfathrebu ffurfiol... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Red Sea House 

Yn ogystal, roedd Red Sea House yn darparu safle cymunedol at ddefnydd y gymuned leol ehangach, yn enwedig aelodau o'r gymuned Somalïaidd leol. Cyflogai'r Gymdeithas weithwyr cymorth a oedd yn siarad Somalieg ac roedd wedi teilwra ei... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau