Arfer Da Cymru

 

Astudiaethau achos

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

Recriwtio Staff o Gefndiroedd Amrywiol 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Roedd tri o aelodau o staff y Gymdeithas wedi cymryd rhan y prosiectau hyn. Roedd y Gymdeithas hefyd wedi cymryd rhan mewn ffeiriau swyddi mewn partneriaeth â Tai Pawb, y sefydliad tai cenedlaethol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a... darllenwch ragor
 

Drwy ddefnyddio'r un broses cyfrifon, mae GE yn llunio adroddiadau misol, chwarterol ac ariannol mewn tridiau 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Cefndir Mae GE Aircraft Engine Services Ltd (GE) yn gwmni sector preifat, sy'n atgyweirio ac yn archwilio injans awyrennau. Mae'n rhan o'r General Electric Company, sy'n grwp byd-eang â throsiant o $183 biliwn,... darllenwch ragor
 

Defnyddio gwybodaeth a feincnodwyd i gymharu gwariant ar ysgolion arbennig â gwariant o'r fath mewn awdurdodau tebyg ac i lywio adolygiad o'r dyraniad cyllidebol 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Cafodd y Cyngor, o'i gymharu â chynghorau ac ysgolion arbennig yn Lloegr sy'n ystadegol debyg, ei fod yn lleoli cyfran debyg o ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, bod ganddo drefniadau bandio tebyg ond ar y cyfan ei fod yn dirprwyo... darllenwch ragor
 

Cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynhwysiant a darparu gwell gwerth am arian drwy foderneiddio ysgolion arbennig 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Drwy ei drefniadau cynllunio strategol a rheoli prosiect mewn perthynas ag ad-drefnu ysgolion arbennig, mae Cyngor Sir y Fflint wedi: darparu cyfleusterau a chyfleoedd dysgu rhagorol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu difrifol a ... darllenwch ragor
 

Cymryd camau effeithiol i gynyddu capasiti ysgolion arbennig o fewn y sir a lleihau'r angen am ddarpariaeth ddrutach y tu allan i'r sir 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae'r Cyngor wedi ymateb i'r patrwm cyfnewidiol o angen am ddarpariaeth ysgolion arbennig drwy greu mwy o ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig neu anawsterau... darllenwch ragor
 

Gweithio ar draws adrannau i gefnogi amcanion y Ddeddf 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Ym mis Hydref 2006 cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam seminar ar 'Ynni Adnewyddadwy mewn Tai' i staff o'r Cyngor a sefydliadau eraill. Fel rhan o'r seminar hon rhoddodd y cwmnïau masnachol adborth yn ymwneud â thri ... darllenwch ragor
 

Rhoi'r strategaeth swyddfeydd ar waith 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Roedd strategaeth adeiladau'r Cyngor yn cynnwys y bwriad i ddarparu presenoldeb ar gyfer cwsmeriaid ym mhob un o'r tair prif dref yn ardal y Cyngor yn ogystal â swyddfa a depo canolog newydd, sef 'The Quays'. Roedd y strategaeth ... darllenwch ragor
 

Bwrdd 'Gweithredu ar Awgrymiadau' 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Roedd y bwrdd yn hyrwyddo ymrwymiad y Gymdeithas i ymateb yn gadarnhaol ac yn brydlon i sylwadau preswylwyr, ac yn sicrhau y gallai preswylwyr gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ar wahân i gylchlythyrau a dulliau cyfathrebu ffurfiol... darllenwch ragor
 

Red Sea House 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Yn ogystal, roedd Red Sea House yn darparu safle cymunedol at ddefnydd y gymuned leol ehangach, yn enwedig aelodau o'r gymuned Somalïaidd leol. Cyflogai'r Gymdeithas weithwyr cymorth a oedd yn siarad Somalieg ac roedd wedi teilwra ei... darllenwch ragor
 

Mae Cyngor Sir Penfro wedi gwella ei broses o gau cyfrifon drwy nifer o fentrau 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/10/2009 Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Y buddiannau a'r ffactorau a lwyddodd Mae gan y fenter gyffredinol nifer o elfennau allweddol sy'n cyfrannu at ei llwyddiant cyffredinol: Mae canllaw ar gyfer rheolwyr gwasanaethau ariannol yn dynodi cyfrifoldebau... darllenwch ragor
 
Tudalen 440 o 522 << < 90 170 260 350 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 520 > >>
https://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewList.aspx?pageid=4&mid=3&pagenumber=440