Posts From Rhagfyr, 2016

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru 

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

... darllen mwy
 

  02/02/2017 - 02/02/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllewin Cymru 

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae'r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â'i gilydd.

... darllen mwy
 

  07/02/2017 - 07/02/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru 

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

... darllen mwy
 

  09/02/2017 - 09/02/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rheolaeth ariannol elusennau – eich rolau a’ch cyfrifoldebau 

Ddiogelu eich mudiad rhag lladrata, camreoli arian a risgiau ariannol eraill

Gall elusennau a mudiadau gwirfoddol fod yn agored i ladrata, niweidio neu gamreoli eu harian, a risgiau ariannol eraill. Dysgwch sut i ddiogelu’ch mudiad a dangos cadernid gan felly gynyddu’r tebygolrwydd o sicrhau cyllid. Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o’r cyfrifoldebau sydd gan reolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian elusen.

... darllen mwy
 

  08/03/2017 - 08/03/2017

  Categorïau: WCVA

Ymgysylltu arlein 

Dewch i adnabod eich cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

Os ydych eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd ond am gael gwybod sut i greu cynnwys mwy atyniadol, gwella’ch cyrhaeddiad a darganfod syniadau newydd ac offer am ddim, yna dyma’r sesiwn i chi!

... darllen mwy
 

  14/03/2017 - 14/03/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Cyflwyniad i’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu 

Dechrau arni gyda’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd

Bydd y cyfranogwyr yn edrych ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel dulliau o ymgysylltu gyda dinasyddion, y gymuned a defnyddwyr gwasanaethau. Bydd y cwrs yn dysgu’r cyfranogwyr i chwilio am a dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer defnyddio technoleg e-gyfranogi a rhwydweithio cymdeithasol yn eu maes gwaith arbennig nhw.

Bydd y cyfranogwyr yn gwerthuso dulliau o e-gyfranogi a rhwydweithio cymdeithasol; gan nodi’r cyfleoedd a chyfyngiadau. Gyda ffocws ar y technolegau presennol, a’u perthnasedd i Gymru, bydd y cwrs cyfranogol hwn yn defnyddio profiadau’r cyfranogwyr, astudiaethau achos ac enghreifftiau lle defnyddiwyd cyfryngau cymdeithasol mewn gweithgareddau ymgysylltu a chyfranogi.

... darllen mwy
 

  05/04/2017 - 05/04/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff 

Rhaglen a ardystir gan ILM

Bydd y cwrs tri diwrnod hwn yn canolbwyntio ar arferion da ym meysydd cynefino, goruchwylio, arfarnu, rheoli perfformiad, cefnogi staff a datblygu timau ac unigolion. Cewch gyfleoedd yn ystod y cwrs i ymarfer eich sgiliau goruchwylio. Bydd y dulliau hyfforddi yn cynnwys cyflwyniad a gwaith mewn grwpiau bach, yn ogystal â thrafodaeth ac ymarfer. Defnyddir llyfrau gwaith i ategu’r hyn a ddysgir yn y cwrs. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i roi eich gwybodaeth newydd ar waith yn eich mudiad, eich prosiect neu'ch cymuned.

... darllen mwy
 

  02/05/2017 - 24/05/2017

  Categorïau: WCVA

Cyflwyniad i ddiogelu data a chyfrinachedd 

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn gosod nifer o ofynion y mae gan y mwyafrif o fudiadau ddyletswydd gyfreithiol i gydymffurfio â nhw, gan gynnwys y rheini sy’n gweithio yn y trydydd sector. Mae’n bwysig bod y rheini sy’n gweithio yn eich mudiad yn ymwybodol o’r hyn sydd angen ei wneud i weithredu o fewn y gyfraith yn y maes hwn, gan osgoi dirwyon a all fod yn fawr iawn am fynd yn groes i’r gofynion a sicrhau’ch bod yn gwarchod enw da’ch mudiad.

... darllen mwy
 

  11/05/2017 - 11/05/2017

  Categorïau: WCVA

Marchnata’ch gwasanaethau 

Datblygu’ch marchnata a gwerthu’ch gwasanaethau’n fwy effeithiol

Bydd y cwrs hwn yn darparu arweiniad ymarferol ar ddatblygu strategaeth farchnata. Bydd yn eich helpu i fapio’ch gwasanaethau, deall eich cwsmeriaid a chanfod ffyrdd o gyfathrebu’n effeithiol â nhw. Byddwn yn edrych ar amrediad o offer a thechnegau marchnata. Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rheini sy’n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata.

... darllen mwy
 

  16/05/2017 - 16/05/2017

  Categorïau: WCVA

Rhannu pwer mewn gwasanaethau cyhoeddus 

Archwilio cydgynhyrchu / y model pŵer a rennir – lefel uwch o ymgysylltu

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i ddatblygu’r sgiliau a'r wybodaeth sydd ganddynt eisoes ynghylch ymgysylltu â'r cyhoedd gan archwilio lefelau uwch o ymgysylltu yn fanylach h.y. Rhannu Pŵer a Rheolaeth Dinasyddion. Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth, sgiliau, offer ac ymarferion ystyriol i helpu ymarferwyr i roi ar waith y lefelau uwch hyn o ymgysylltu. Mae cyfranogwyr yn cael eu cynghori i gwblhau’r cwrs ‘Ymgysylltu â’r Cyhoedd: Theori ac Ymarfer’, a gyflwynir gan Cyfranogaeth Cymru neu gan fudiad cyfatebol.

... darllen mwy
 

  06/06/2017 - 04/07/2017

  Categorïau: WCVA

Polisïau ariannol 

Beth yw effeithiau deddfwriaeth ddiweddar ar eich polisïau ariannol?

Pa mor hyderus ydych chi fod eich polisïau yn drylwyr, yn gadarn ac yn briodol?

Mae ar bob elusen angen polisïau a gweithdrefnau ariannol effeithiol i alluogi staff a gwirfoddolwyr i weithio’n ddiogel ac yn effeithiol a lleihau’r risg o gamreoli neu gamddefnyddio arian. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r cyfle i chi adolygu arfer da o ran polisïau ariannol, ystyried fformatau a strwythurau enghreifftiol a thrafod ag eraill fanteision ac anfanteision arferion presennol.

... darllen mwy
 

  28/06/2017 - 28/06/2017

  Categorïau: WCVA