Posts From Gorffennaf, 2017

Dysgu i Arwain 

Newydd symud i swydd reoli neu eisiau gloywi’ch dulliau arwain?

Mae WCVA yn cynnal rhaglen dridiau o’r enw Dysgu i Arwain. Hwylusir y cwrs gan Eileen Murphy a Jane Lewes. Cydnabyddir y rhaglen gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Trwy fynychu’r rhaglen bydd cyfranogwyr yn: Dysgu mewn awyrgylch... darllen mwy
 

  26/09/2017 - 28/09/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector 

Ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa arlein

Ydych chi’n ceisio meithrin brand eich elusen arlein? Yn cynllunio ymgyrch codi arian neu gyllido torfol arlein? Neu’n ceisio cyrraedd rhagor o bobl drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol? Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ddulliau a... darllen mwy
 

  04/10/2017 - 04/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 

Diben penodol Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yw darparu ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu helpu i gamu i mewn i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd,... darllen mwy
 

  05/10/2017 - 05/10/2017

Sgiliau hyfforddi 

Wedi'i achredu gan Agored Cymru, lefel tri - chwe chredyd

Bydd y cwrs wedi'i achredu tri diwrnod hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a’ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau... darllen mwy
 

  10/10/2017 - 14/11/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rheolaeth ariannol elusennau - Costau a chyllidebau 

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’r tebygolrwydd o sicrhau cyllid

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yn cystadlu â’i gilydd am incwm ac mae angen iddynt ddangos effeithiolrwydd cost a realaeth mewn ceisiadau am grant. Dyma gyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau yn llawn a chynyddu’r tebygolrwydd o... darllen mwy
 

  17/10/2017 - 17/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol 

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

Gall teimlo’n frawychus pan gofynnir i chi gymryd nodiadau a chofnodi trafodaethau yn ystod digwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau. Yn aml, cynhyrchwyd llawer o ddata a gall eu gofnodi’n gywir fod yn heriol. Mae’r cwrs byr hwn yn anelu i... darllen mwy
 

  18/10/2017 - 18/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

ICT as the Enabler for Business Transformation 

Bydd cynhadledd cangen Cymru Cymdeithas Rheoli Technoleg Gwybodaeth ddydd Iau 19eg Hydref yn cynnig i arbenigwyr cysylltiedig ddiwrnod llawn o gylchoedd trafod, gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio. Yn ystod y gynhadledd, ar safle Cymdeithas... darllen mwy
 

  19/10/2017 - 19/10/2017

Cydgynhyrchu ar waith 

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus

Gall cydgynhyrchu, os yw’n cael ei wneud yn dda, sicrhau bod gan ddinasyddion lais ystyrlon a’u bod yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gyd-destun cydgynhyrchu yng Nghymru ac yn egluro terminoleg... darllen mwy
 

  08/11/2017 - 08/11/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Sgiliau hwyluso effeithiol (achrededig gan Agored Cymru) 

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Caiff cyfranogwyr y cyfle i feithrin dealltwriaeth o rôl yr hwylusydd, dysgu i gynllunio a rhedeg digwyddiadau a hwylusir yn effeithiol, dysgu ac ymarfer ystod o dechnegau hwyluso yn cynnwys adeiladu consensws, technegau cwestiynu, dulliau... darllen mwy
 

  15/11/2017 - 06/12/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Gweithdy: Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau 

Defnyddio ein Pecyn Cymorth Rhwydwaith i’ch helpu i sefydlu rhwydwaith newydd neu adnewyddu

Mae’r gweithdy hon yn archwilio sut i sefydlu rhwydwaith llwyddiannus, gyda syniadau ymarferol, awgrymiadau a dulliau ar gyfer sefydlu rhwydwaith newydd, ac ar gyfer adfywio ac ailosod ffocws i rwydwaith sy’n bodoli eisoes. Maent yn dweud bod y... darllen mwy
 

  21/11/2017 - 21/11/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rheoli prosiectau 

Rhaglen a ardystir gan ILM

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi cael cymeradwyaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn darparu sgiliau a gwybodaeth ymarferol ar reoli prosiectau i gyfranogwyr fel y gallant gynllunio, cyflawni a dangos canlyniadau prosiect llwyddiannus. Bydd y... darllen mwy
 

  21/11/2017 - 22/11/2017

  Categorïau: WCVA

Hyfforddiant sylfaenol Cymru gyfan ar ymwybyddiaeth o ddiogelu 

Rhaglen ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelu i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedol

Nod y cwrs hwn yw cyfleu nifer o egwyddorion allweddol wrth ddiogelu unigolion a darparu gwybodaeth sylfaenol i staff er mwyn ymateb i gam-drin ac esgeuluso. Datblygwyd y cwrs hwn gan Gyngor Gofal Cymru, WCVA, ac awdurdodau lleol. Rhaglen... darllen mwy
 

  28/11/2017 - 28/11/2017

  Categorïau: Cyngor Gofal Cymru WCVA

Adennill costau llawn – cyflwyniad 

Deall a dadansoddi gwir gostau rhedeg mudiad

Ffordd o ddyrannu costau yw adennill costau llawn sy’n sicrhau bod yr holl orbenion wedi’u cynnwys yn eich cyllidebau wrth ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiect neu’n ymgeisio am wasanaethau. Costau sy’n rhannol gefnogi’r prosiect yw gorbenion, ond... darllen mwy
 

  30/11/2017 - 30/11/2017

  Categorïau: WCVA

Datblygu strategaeth codi arian 

Dysgwch sut i ddatblygu strategaeth codi arian lwyddiannus a’i rhoi ar waith

Mae’r dirwedd gyllido yn newid i fudiadau trydydd sector yng Nghymru gyda chyllid statudol llawer yn cael ei dorri. Ar yr un pryd mae yna gyfleoedd i fudiadau godi arian o ffynonellau preifat. Bydd y cwrs hwn yn helpu mudiadau i roi eu hunain mewn... darllen mwy
 

  05/12/2017 - 05/12/2017

  Categorïau: WCVA

Cyflwyniad i ddylanwadu 

Cyfle i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth, yr offer a’r technegau angenrheidiol i ddadlau’n effeithio

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu ffordd bwrpasol o ddylanwadu ar lunwyr barn, llunwyr polisi a llywodraeth. Bydd y cwrs hwn yn darparu: cyflwyniad i rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a... darllen mwy
 

  12/12/2017 - 12/12/2017

  Categorïau: WCVA