Swyddi yng Nghategori: Cyfranogaeth Cymru

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru 

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

... darllen mwy
 

  02/02/2017 - 02/02/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllewin Cymru 

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae'r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â'i gilydd.

... darllen mwy
 

  07/02/2017 - 07/02/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru 

Sut ydych yn sicrhau bod y data a gesglir yn eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon?

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

... darllen mwy
 

  09/02/2017 - 09/02/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Ymgysylltu arlein 

Dewch i adnabod eich cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

Os ydych eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd ond am gael gwybod sut i greu cynnwys mwy atyniadol, gwella’ch cyrhaeddiad a darganfod syniadau newydd ac offer am ddim, yna dyma’r sesiwn i chi!

... darllen mwy
 

  14/03/2017 - 14/03/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Cyflwyniad i’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu 

Dechrau arni gyda’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd

Bydd y cyfranogwyr yn edrych ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel dulliau o ymgysylltu gyda dinasyddion, y gymuned a defnyddwyr gwasanaethau. Bydd y cwrs yn dysgu’r cyfranogwyr i chwilio am a dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer defnyddio technoleg e-gyfranogi a rhwydweithio cymdeithasol yn eu maes gwaith arbennig nhw.

Bydd y cyfranogwyr yn gwerthuso dulliau o e-gyfranogi a rhwydweithio cymdeithasol; gan nodi’r cyfleoedd a chyfyngiadau. Gyda ffocws ar y technolegau presennol, a’u perthnasedd i Gymru, bydd y cwrs cyfranogol hwn yn defnyddio profiadau’r cyfranogwyr, astudiaethau achos ac enghreifftiau lle defnyddiwyd cyfryngau cymdeithasol mewn gweithgareddau ymgysylltu a chyfranogi.

... darllen mwy
 

  05/04/2017 - 05/04/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Dysgu i Arwain 

Newydd symud i swydd reoli neu eisiau gloywi’ch dulliau arwain?

Mae WCVA yn cynnal rhaglen dridiau o’r enw Dysgu i Arwain. Hwylusir y cwrs gan Eileen Murphy a Jane Lewes. Cydnabyddir y rhaglen gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Trwy fynychu’r rhaglen bydd cyfranogwyr yn: Dysgu mewn awyrgylch... darllen mwy
 

  26/09/2017 - 28/09/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector 

Ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa arlein

Ydych chi’n ceisio meithrin brand eich elusen arlein? Yn cynllunio ymgyrch codi arian neu gyllido torfol arlein? Neu’n ceisio cyrraedd rhagor o bobl drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol? Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ddulliau a... darllen mwy
 

  04/10/2017 - 04/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Sgiliau hyfforddi 

Wedi'i achredu gan Agored Cymru, lefel tri - chwe chredyd

Bydd y cwrs wedi'i achredu tri diwrnod hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a’ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau... darllen mwy
 

  10/10/2017 - 14/11/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rhwydwaith Cyfranogaeth Gogledd Cymru 

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r cerbydau partneriaeth statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Maent wedi bod yn gweithio tuag at osod amcanion Llesiant a chynllun llesiant fel sy’n ofynnol o dan y ddeddf. Dros y... darllen mwy
 

  12/10/2017 - 12/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru

Rheolaeth ariannol elusennau - Costau a chyllidebau 

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’r tebygolrwydd o sicrhau cyllid

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yn cystadlu â’i gilydd am incwm ac mae angen iddynt ddangos effeithiolrwydd cost a realaeth mewn ceisiadau am grant. Dyma gyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau yn llawn a chynyddu’r tebygolrwydd o... darllen mwy
 

  17/10/2017 - 17/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol 

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

Gall teimlo’n frawychus pan gofynnir i chi gymryd nodiadau a chofnodi trafodaethau yn ystod digwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau. Yn aml, cynhyrchwyd llawer o ddata a gall eu gofnodi’n gywir fod yn heriol. Mae’r cwrs byr hwn yn anelu i... darllen mwy
 

  18/10/2017 - 18/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru 

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r cerbydau partneriaeth statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Maent wedi bod yn gweithio tuag at osod amcanion Llesiant a chynllun llesiant fel sy’n ofynnol o dan y ddeddf. Dros y... darllen mwy
 

  19/10/2017 - 19/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru

Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Orllewin Cymru 

Mae’r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus.

Y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r cerbydau partneriaeth statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Maent wedi bod yn gweithio tuag at osod amcanion Llesiant a chynllun llesiant fel sy’n ofynnol o dan y ddeddf. Dros y... darllen mwy
 

  24/10/2017 - 12/10/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru

Cydgynhyrchu ar waith 

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus

Gall cydgynhyrchu, os yw’n cael ei wneud yn dda, sicrhau bod gan ddinasyddion lais ystyrlon a’u bod yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gyd-destun cydgynhyrchu yng Nghymru ac yn egluro terminoleg... darllen mwy
 

  08/11/2017 - 08/11/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Sgiliau hwyluso effeithiol (achrededig gan Agored Cymru) 

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Caiff cyfranogwyr y cyfle i feithrin dealltwriaeth o rôl yr hwylusydd, dysgu i gynllunio a rhedeg digwyddiadau a hwylusir yn effeithiol, dysgu ac ymarfer ystod o dechnegau hwyluso yn cynnwys adeiladu consensws, technegau cwestiynu, dulliau... darllen mwy
 

  15/11/2017 - 06/12/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA

Gweithdy: Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau 

Defnyddio ein Pecyn Cymorth Rhwydwaith i’ch helpu i sefydlu rhwydwaith newydd neu adnewyddu

Mae’r gweithdy hon yn archwilio sut i sefydlu rhwydwaith llwyddiannus, gyda syniadau ymarferol, awgrymiadau a dulliau ar gyfer sefydlu rhwydwaith newydd, ac ar gyfer adfywio ac ailosod ffocws i rwydwaith sy’n bodoli eisoes. Maent yn dweud bod y... darllen mwy
 

  21/11/2017 - 21/11/2017

  Categorïau: Cyfranogaeth Cymru WCVA