Cefndir

Yn 2015 cyflawnodd Swyddfa Archwilio Cymru raglen waith ar Amseroedd Aros y GIG yng Nghymru. Nododd Swyddfa Archwilio Cymru ei bod hi’n annhebygol y gallai GIG Cymru gyflawni a chynnal amseroedd aros isel os bydd yn ceisio gwneud mwy o’r hyn mae wedi’i wneud yn y gorffennol. Roedd argymhellion ar gyfer sefydliadau’r GIG yn cynnwys rhannu arferion da sy’n bodoli eisoes a rhagor o welliannau i wasanaethau.

Ym mis Chwefror 2016, lansiodd Llywodraeth Cymru Gofal Iechyd Darbodus: Sicrhau Iechyd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a oedd yn nodi’r angen i drawsnewid gwasanaethau cleifion allanol yng Nghymru. 

Cynhaliwyd gweithdy ym mis Mehefin 2016, lle y daeth staff o bob cwr o Gymru ynghyd i gytuno ar y ffordd ymlaen o ran gwella eu gwasanaeth cleifion allanol lleol. Yn ychwanegol, rhoddodd y gweithdy fandad ar gyfer y meysydd gwaith sydd nawr yn rhan o ‘Raglen Cleifion Allanol 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella’.  Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwaith hwn ar gael yma.