Rheoli Rhestr Aros - Astudiaethau Achos

Yn y gwasanaeth cardioleg bediatrig trydyddol roedd 147 o gleifion lle roedd y dyddiad targed ar gyfer eu hapwyntiad dilynol wedi mynd heibio. Roedd y cyfnod aros hwn yn 41 wythnos ar gyfartaledd ond yn amrywio o 1 wythnos i ychydig o dan 2 flynedd. am fwy o wybodaeth...
Mae’r Bwrdd Iechyd yn cael dros 360,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r rhan fwyaf wastad wedi bod drwy lythyr, yn gwahodd cleifion i gysylltu â ni, ac yna dros y ffôn. Datblygwyd y gwasanaeth atgoffa drwy negeseuon testun newydd hwnam fwy o wybodaeth...
Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn wynebu cynnydd yng ngyfraddau cleifion a oedd heb fynychu apwyntiadau ar draws nifer o arbenigeddau. Y nod wrth gyflwyno system bwcio rhannol ar gyfer cleifion ‘newydd’ oedd bod o fudd iam fwy o wybodaeth...
Roedd niferoedd cynyddol o atgyfeiriadau cleifion allanol yn arwain at restrau aros hir ar gyfer apwyntiad hematoleg rheolaidd i gleifion allanol. Roedd y rhan fwyaf o’r atgyfeiriadau hyn ar gyfer mân annormaleddau o ran cyfrif gwaed, a oedd wedi’uam fwy o wybodaeth...
Yn dilyn ymarfer mapio prosesau, canfuwyd bod y rhestr aros ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion yn anghywir o ganlyniad i nifer fawr o wallau clerigol. Nodwyd problemau wrth fewnbynnu gwybodaeth ar System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS), aam fwy o wybodaeth...
Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cyfraddau uchel o bobl a oedd yn methu eu hapwyntiadau – cyfraddau ‘heb fynychu’ (DNA), o gymharu â Byrddau Iechyd eraill ynghyd â chlinigau cleifion allanol nas defnyddiwyd yn ddigonol. Cyflwynwydam fwy o wybodaeth...
Yn ddaearyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu gwasanaethau ar gyfer poblogaeth o dros 670,000 yn cynnwys oddeutu 1.1 miliwn o apwyntiadau cleifion allanol a drefnir ymlaen llawam fwy o wybodaeth...