Ynghylch Arfer Da Cymru

Gwella gwasanaethau yw nod pob corff sector cyhoeddus ac o ganlyniad mae coladu, rhannu a dysgu am arfer da wedi dod yn flaenoriaeth i lawer o gyrff. Er bod cyrff yn rhannu arfer da yn fewnol, mae’n anodd yn aml cael gafael ar enghreifftiau o arfer da o gyrff eraill - cyfle sy’n cael ei golli pan fo cymaint y gallwn ni i gyd ddysgu o’n gilydd.

Nod Porth Arfer Da Cymru yw bod y pwynt mynediad unigol at amrediad eang o arfer da sydd ar gael ar hyd a lled gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Partneriaid Arfer Da

Mae porth Arfer Da Cymru wedi cael ei ddatblygu a’i weithredu gan grwp o bartneriaid craidd y mae ganddynt i gyd gyfran gyfartal ym mherchnogaeth y porth.

Fel adnodd rhwng partneriaid disgwylir i’r porth dyfu’n gynyddol a chyda phartneriaid eraill yn ymuno, fe ddaw’r wefan yn adnodd hanfodol cyn hir i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

1000 o Fywydau a Mwy

Rhaglen genedlaethol o welliannau yw 1000 o Fywydau a Mwy sy’n cynorthwyo sefydliadau ac unigolion i ddarparu’r gofal iechyd mwyaf diogel o’r radd flaenaf i bobl Cymru.

Academi Cymru

Academi Cymru ywr ganolfan ragoriaeth ar gyfer sgiliau arwain yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Cynghrair henoed Cymru

Cynghrair Cymru henoed Cymru yn gynghrair o 19 o sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol yn ymrwymedig i weithio gyda'i gilydd i wella bywydau pobl hŷn yng Nghymru.

Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Lansiwyd Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru ym mis Hydref 2014 fel partneriaeth pum mlynedd yn cynnwys llywodraeth leol a chenedlaethol a’r prif asiantaethau cyhoeddus a thrydydd sector yng Nghymru. Cadeirir a chynhaliwyd y Rhaglen gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

ASD Info Wales

Mae Tîm Datblygu Cymru dros Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd yn gweithio o dan nawdd Llywodraeth Cymru ac o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cronfa Lotteri Fawr

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o'r holl arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da (tua 13 ceiniog o bob punt sy'n cael ei gwario ar docyn Loteri).

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Mae AGGCC yn cyflawni ei swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru, ac er ein bod yn rhan o Adran o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru mae nifer o fesurau diogelu ar waith i sicrhau ein hannibyniaeth.

Cartrefi Cymunedol Cymru

Mae Cartrefi Cymunedol yn elusen gofrestredig ac yn cynrychioli dros 70 o gymdeithasau tai dielw a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol yng Nghymru.

Uned Ddata ~ Cymru

Sefydlwyd yr Uned Ddata yn 2001 fel cwmni cyhoeddus di-elw er mwyn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i lywodraeth leol yng Nghymru ym maes data ac ystadegau.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan.

Cyfranogaeth Cymru

Mae Cyfranogaeth Cymru yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol, hyfforddiant a rhwydweithio arloesol, a gwybodaeth ac arweiniad ag adnoddau da i ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn cael ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.

Gofal Iechyd Darbodus

Mae’r adnodd ‘Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith’ wedi cael ei gynllunio i egluro rhai o’r cysyniadau allweddol sydd y tu ôl i ofal iechyd darbodus. Mae’n cyfleu safbwyntiau’r rhai hynny sy’n gweithio yn neu’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus annibynnol ac arbenigol broffesiynol i amddiffyn a gwella iechyd a lles poblogaeth Cymru.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth a gydag awdurdodau i arwain ar welliant mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae'r WASPI yn cynnig fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â iechyd, addysg, diogelwch, atal troseddu a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru i rannu gwybodaeth bersonol mewn ffordd gyfreithlon a deallus.

Swyddfa Archwilio Cymru

Gwneud i Arian Cyhoeddus Gyfrif

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn asiantaeth datblygu mentrau cydweithredol, ac mae'n gweithio ledled Cymru i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, ariannol a digidol.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cynrychioli lles mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o faterion sy’n ymwneud â phobl Cymru, gan gynnwys yr economi, iechyd, addysg, a llywodraeth leol.

Comisiynydd y Gymraeg

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

Conffederasiwn GIG Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn asiantaeth datblygu mentrau cydweithredol, ac mae'n gweithio ledled Cymru i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, ariannol a digidol

 

 

Rhaglenni Archif

ON Astudiaethau achos o raglenni a phrosiectau wedi eu harchifo yn cael eu cynnal er gwybodaeth yn unig. 

Rhagoriaeth Cymru

2005-2010

Bu Cynllun Rhagoriaeth Cymru ar waith rhwng 2005 a 2010. Ei ddiben oedd hyrwyddo arferion da’r awdurdodau lleol a chyrff eraill byd llywodraeth leol. Dros y 5 mlynedd, asesodd y cynllun dros 250 o geisiadau ynglyn ag amryw themâu megis cynnal a chadw’r strydoedd, tai, iechyd a gofal cymdeithasol, pobl hyn, plant a’r ifainc, y newid hinsoddol a chydweithio. Cafodd dros 200 o astudiaethau am arferion da eu llunio ac maen nhw ar wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Click here to view Case Studies

NLIAH 2004 – 2013

 

Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd – cefnogi GIG Cymru i gyflwyno gofal iechyd o’r radd flaenaf

Click here to view Case Studies

Craff am Wastraff

 

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cynllun 'Craff am Wastraff' i gynnal prosiectau cyfathrebu a newid ymddygiad a fydd yn helpu pobl Cymru i drin a thrafod gwastraff yn wahanol fel y bydd modd inni gyflawni targedau arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff yn ôl Strategaeth Gwastraff Cymru, ‘Tuag at Wlad Ddiwastraff’

Click here to view Case Studies

Erthyglau Cyngor Gofal Cymru

Sefydlwyd Cyngor Gofal Cymru dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 er mwyn rheoleiddio'r proffesiwn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu'r cyhoedd drwy hyrwyddo a sicrhau ymddygiad ac ymarfer o safon uchel ymysg gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol.

Click here to view Case Studies

Social Care Wales

Social Care Wales work with people who use care and support services and organisations to lead improvement in social care in Wales.

 

Click here to view Case Studies