ASDinfoCymru

Mae Tîm Datblygu Cymru dros Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd yn gweithio o dan nawdd Llywodraeth Cymru ac o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, swyddogion sy’n arwain materion anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd yn yr awdurdodau lleol a’r byrddau iechyd lleol, y budd-ddalwyr allweddol a chylchoedd cynghori.

Mae pedwar aelod craidd yn y tîm ar hyn o bryd:

  • Johanna Manikiza, Swyddog Arwain Datblygu
  • Tracy Hinton, Swyddog Datblygu
  • Gabriela Worgan, Swyddog Cymorth Datblygu Materion Awtistiaeth
  • Linda Pilgrim, Swyddog Gweinyddu
  • Sioned Thomas, Swyddog Rhanbarthol Datblygu Materion Awstistiaeth (Gogledd)
  • Frances Rees, Swyddog Rhanbarthol Datblygu Materion Awstistiaeth (Gorllewin)
  • Bev Lane, Swyddog Rhanbarthol Datblygu Materion Awstistiaeth (De Dwyrain)

Mae’r tîm yn cydweithio â Fforwm Swyddogion Arwain Materion Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd ac yn hwyluso ei gyfarfodydd.

Gwefan ASDinfoWales

ASDinfoWales yw gwefan Cymru o ran anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd. Fe welwch chi yno wybodaeth am anhwylderau o’r fath (gan gynnwys awtistiaeth a Syndrom Asperger), gwasanaethau, hyfforddiant a hynt Cynllun Gweithredu Strategol Cymru.

Mae amryw adnoddau hawdd eu defnyddio ar gyfer pobl ac arnynt anawsterau, eu teuluoedd, eu cynhalwyr a phroffesiynolion sy’n ymwneud â phlant ac oedolion ac arnynt anhwylderau.

Mae adnoddau ar gyfer meithrin medrau ymarferwyr, rhai ar gyfer rhieni a chynhalwyr a rhai ar gyfer pobl ac arnynt anhwylderau. Ymhlith y rheiny, mae tystysgrif ‘Ymwybodol o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd’, ffilmiau a llawlyfrau am y cyfnod ar ôl diagnosis a rhaglen ffôn poced i helpu pawb a chanddo anhwylder i drin a thrafod gweithgareddau beunyddiol.

Dyma ein datblygiadau diweddaraf:

  • ‘Gweithio gydag Awtistiaeth’ – mae’r rhaglen hon yn cynnig amryw ddulliau ac adnoddau i helpu rhywun a chanddo awtistiaeth i ddod o hyd i swydd a galluogi proffesiynolion i’w helpu hefyd. I broffesiynolion, mae cyrsiau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth. I’r rhai a chanddynt anhwylderau, mae geiriadur a rhestr medrau yn ogystal â gweithlyfr, ffordd hawdd o lunio CV a rhaglen ffôn poced sy’n helpu i drin a thrafod hynny i gyd.
  • ‘Gweithio gydag Awtistiaeth’ – rhaglen codi ymwybyddiaeth ysgolion cynradd y brif ffrwd i’w helpu nhw i feithrin agwedd gynhwysol a chefnogol at unrhyw ddisgyblion a chanddynt anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd yno. Mae modd i bob ysgol ennill statws ‘Ymwybodol o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd’ trwy gwblhau’r rhaglen. Mae’r rhaglen arloesol hon yn cynnwys llawlyfr, ffilmiau hyfforddi ar gyfer staff cymorth, comig Archarwr Awtistiaeth ac addewid i ddisgyblion yn ogystal ag adnoddau defnyddiol eraill.
  • Deunydd i staff gofal iechyd a chymdeithasol megis cynllun dysgu electronig i ennill tystysgrif ynglŷn â gweithio gyda phlant neu oedolion, ffilm codi ymwybyddiaeth staff gofal iechyd sylfaenol, pecynnau i ymarferwyr a chlinigwyr gan gynnwys cynghorion am atgyfeirio, taflenni cynghori rhieni a phosteri am nodweddion awtistiaeth.