Gwobrau AWCIC

 

 

 

Cyflwyniad

Rydyn ni’n falch o lansio Gwobrau Blynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan 2017, dan nawdd Academi Wales. Dyma’r trydydd digwyddiad yn cyflwyno Gwobrau Blynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan. Yn dilyn llwyddiant fformat 2016, mae hwn hefyd yn ddigwyddiad annibynnol sy’n bwysig o ran dathlu a chydnabod y gwaith caled sy’n cael ei wneud gan ymarferwyr gwelliant parhaus y gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

Mae cyllid y gwasanaethau cyhoeddus yn parhau fod yn heriol. Mae gwaith ymarferwyr gwelliant parhaus yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau a’u trawsnewid yn gyfleoedd i ddarparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio’n fwy ar y dinesydd. Mae’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan sefydliadau, timau ac unigolion yn haeddu cydnabyddiaeth. Nod y gwobrau hyn yw dathlu llwyddiant a darparu’r cyfle i ledaenu arferion da ar draws y sector cyhoeddus; ac ychwanegu rhagor o werth i raglen gwaith blynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan; y digwyddiadau Dysgu a Rhannu a'r gynhadledd flynyddol.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

         

Categorïau

Mae’r cynllun gwobrau hwn wedi’i ddatblygu â’r bwriad o rannu arferion da a chefnogi'r brwdfrydedd dros gael gwasanaethau cyhoeddus o safon uchel yng Nghymru. Dyma’r Categorïau ar gyfer 2017:

Gwobr 1 – Arwain

Bwriad y wobr hon yw cydnabod rhagoriaeth ym maes arweinyddiaeth, gan dîm neu unigolyn. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dangos gweledigaeth, arweinyddiaeth strategol a dylanwad ar lefel sefydliad cyfan, gan ganolbwyntio’n arbennig ar y modd mae eu sgiliau arwain wedi llywio a chyflawni newid llwyddiannus. Dylai ceisiadau gynnwys enghreifftiau o’r arweinydd yn ysbrydoli ac yn ysgogi pobl, yn cefnogi meddwl creadigol a ffyrdd newydd o weithio, yn herio’r drefn yn adeiladol ac yn dangos parodrwydd i wneud penderfyniadau anodd.

Gwobr 2 – Gwerth Cyhoeddus

Bwriad y wobr hon yw cydnabod y gwaith o wella dyluniad/darpariaeth a gwerth gwasanaethau i gwsmeriaid, rhanddeiliaid a buddiolwyr. Bydd yr enwebiadau yn dangos sut mae’r gwaith o wella wedi arwain at well gwasanaeth i gwsmeriaid, yn ogystal â’r effaith ar ddarparwr y gwasanaeth o ganlyniad i hynny. Anogir ymgeiswyr i ganolbwyntio ar bwysigrwydd y gwaith o ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol wrth reoli newid, a’r rhan mae grymuso gweithwyr yn ei chwarae i gael cefnogaeth i'r sefydliad. Bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael eu beirniadu ar lwyddiant y gweithredu a pha mor gadarn yw cynaliadwyedd y newid.

Gwobr 3 – Cydweithio

Bwriad y wobr hon yw cydnabod rhagoriaeth ym maes gweithio ar y cyd i gyflawni newid ar draws ffiniau adrannol/sefydliadol. Bydd yr enwebiadau’n dangos sut mae dull gweithredu cydlynol wedi galluogi’r gwaith o ddarparu blaenoriaethau ac amcanion trawsbynciol. Dylai'r cynigion ganolbwyntio ar y modd mae rhwystrau wedi cael eu goresgyn a pha mor bwysig yw rhwydweithio a pherthnasoedd wrth ddarparu newid systemig. Bydd pwyntiau’n cael eu dyfarnu am roi tystiolaeth o weithio’n effeithiol gyda phartneriaid a chwsmeriaid i wella’r gwaith o ddarparu'r gwasanaeth.

Gwobr 4 – Arloesi

Bydd y wobr hon yn dathlu gwaith o wella sydd wedi newid y modd mae gwasanaethau’n cael eu darparu neu eu dylunio’n sylweddol.  Bydd yn cydnabod dulliau arloesol sydd wedi herio dulliau, gweithdrefnau a’r ffordd draddodiadol o feddwl. Bydd pwyntiau’n cael eu dyfarnu am ddangos meddwl creadigol a pharodrwydd i herio’r drefn er mwyn cyflawni rhywbeth arloesol, gwahanol a newydd.

 

Sut mae Gwneud Cais

Dylai pob cais gael ei gyflwyno drwy ffurflen gais ar-lein y mae modd ei gweld isod. Dylai pob cais gynnwys Teitl Astudiaeth Achos ac Abstract/Crynodeb Gweithredol dim mwy na 400 gair, mewn iaith glir ac mewn arddull sy’n addas at ddibenion hyrwyddo fel rhan o waith astudiaeth achos/hyrwyddo cychwynnol. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 17:00 ddydd Gwener 27 Ionawr 2017.

Nodwch, gan y bydd cynigion yn cael eu beirniadu gan y gymdeithas ar-lein yn gyntaf, y dylid osgoi darnau hirwyntog, ac felly cais byr ac effeithiol fyddai orau. Hefyd, byddwch yn gallu atodi dogfennau ategol perthnasol i gryfhau eich cais, ond bydd y rhain ond yn cael eu defnyddio os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer.

 

Y Broses Feirniadu

Yn gyntaf, bydd pleidlais ar y ffurflen gais yn unig yn cael ei chynnal ac, am y tro cyntaf, bydd hyn yn caniatáu i’r gymuned gyfan roi eu barn ar y cynigion.  

Yn ail, bydd y beirniaid yn adolygu’r bleidlais ar-lein ac efallai byddant yn cwrdd/cysylltu â'r ymgeiswyr ar y rhestr fer i drafod eu gwaith mewn mwy o fanylder. Bydd y beirniaid yn cwrdd ym mis Chwefror 2017 i drafod yr ymgeiswyr ar y rhestr fer a byddant yn gobeithio casglu rhagor o wybodaeth er mwyn pennu pwy fydd enillydd y categori. Efallai y bydd cyfle i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer gyflwyno ffilm fer a chynllunio poster fel trosolwg byr o’u gwaith.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Seremoni Wobrwyo Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan yn ddiweddarach eleni.

 

Ffurflenni cyflwyno

                            

 

 

I gael yr holl wybodaeth am y broses ac am y gwobrau, gallwch lwytho'r ddogfen ganllaw i lawr drwy glicio yma.

I weld y ceisiadau cyfredol er mwyn pleidleisio drostynt ar-lein cliciwch yma. Mae canllaw sgorio i helpu â’r pleidleisio ar gael yma.

I weld manylion megis y rhestr fer ac enillwyr seremoni 2017, cliciwch yma.