Cynhadledd Genedlaethol AWCIC 2016

 

 

Cynhadledd Genedlaethol AWCIC 2016

 

Cynhelir 5ed Cynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar 24ain Tachwedd 2016. Yn dilyn cynhadledd y llynedd a gwobrau llwyddiannus 2016 AWCIC ym mis Mai, mae’r gymuned wedi mynd o nerth i nerth. Gyda hynny mewn golwg, bydd cynhadledd 2016 yn dychwelyd i Ganolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd, lle bydd cyfle arall i wrando ar arweinwyr o’r maes Gwelliant Parhaus. Felly, beth am fanteisio ar y cyfle i rwydweithio ac i gwrdd â phobl eraill o’r gymuned Gwelliant Parhaus yng Nghymru a thu hwnt, ac i wrando ar Nick Obolensky, David Shaked a Vilma Nikolaidou.

Thema eleni yw:

‘Creu arloesedd o gymhlethdod – nid beth ond sut wrth arloesi’

 

Mae mwy a mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau o safon uwch i’r cyhoedd yng Nghymru. O ystyried y pwysau sydd ar wasanaethau cyhoeddus a’u cymhlethdod, mae arloesi yn gallu bod yn ffordd o sicrhau hynny – neu a yw arloesi’n rhy anodd?

Ynghyd â’r siaradwyr gwadd, bydd cyfle hefyd i wrando ar enillwyr gwobrau AWCIC eleni, i gael gwybod am astudiaethau achos yn ymwneud ag arloesi yng Nghymru, ac i gael gweithdai/cyflwyniadau a fydd yn sôn am bob math o bynciau. Gyda chyfleoedd i rwydweithio, bydd modd i chi ehangu eich cysylltiadau personol yn ogystal â chreu rhwydweithiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Cafwyd adborth da ar gyfer digwyddiad y llynedd ac roedd dros 200 o bobl yn bresennol, felly rydym yn teimlo bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant i’r gymuned. Roedd y ffi fechan (£75) a gyflwynwyd y llynedd yn help i sicrhau bod y gynhadledd yn llwyddiant. O ystyried hynny, mae’n bwysig ein bod yn codi ffi unwaith eto.  Y newyddion da yw na fydd y ffi yn newid, a £75 fydd y gynhadledd yn ei gostio eto.

I gadarnhau y byddwch chi’n bresennol, bydd angen i chi gofrestru drwy ddilyn y ddolen hon.

 

Y Prif Siaradwyr

 
Nick Obolensky

Arbenigedd Nick yw gwella effeithiolrwydd ledled sefydliad, yn seiliedig ar rymuso ffurfiau ar arwain, strategaeth a newid. Mae ei brofiad yn cynnwys:

Ymarferydd: Uwchgapten yn y Fyddin; Cyfarwyddwr Eiddo/Pennaeth Staff cwmni FTSE 100; Prif Swyddog Gweithredol Tomorrow’s Company; Prif Swyddog Gweithredol cwmnïau newydd ym maes technolegau ynni gwyrdd.

Ymgynghorydd: Ymgynghorydd Strategaeth Gweithredol gydag Ernst & Young; Partner Rheoli The Vth Dimension; Prif Swyddog Gweithredol Complex Adaptive Leadership Ltd.

Academydd: Athro Arweinyddiaeth yn Nyenrode; athro arweinyddiaeth sy’n ymweld: LBS, INSEAD, EHL, CEDEP a Thunderbird.

Awdur: “Complex Adaptive Leadership – Embracing Paradox and Uncertainty” (llyfr a werthodd orau i Gower) a “Practical Business Re-engineering – Tools and Techniques for Achieving Effective Change” (Kogan Page).

Rhagor o wybodaeth yma: www.uk.linkedin.com/in/nickobolensky

 

David Shaked

Mae gan David Shaked dros 20 mlynedd o brofiad o newid sefydliadau mewn ffordd gadarnhaol. Mae’n defnyddio dulliau hyblyg, creadigol ac ymarferol seiliedig-ar-gryfderau i helpu unigolion a thimau. Mae hyn yn arwain at syniadau newydd, gweledigaethau sy’n ysbrydoli ac at ddatrys problemau.

Mae David yn ymarferydd profiadol, yn hyfforddwr ac yn arweinydd agweddau yng nghyswllt dulliau deialogaidd seiliedig-ar-gryfderau amrywiol ar gyfer sicrhau newid megis Ymchwilio Gwerthfawrogol, Hyfforddiant ar gyfer Canolbwyntio ar yr Atebion, Gwyredigaeth Gadarnhaol a Seicoleg Gadarnhaol. Mae’n cynllunio ac yn arwain rhaglenni hyfforddiant ac ymyriadau datblygu sefydliadol yn rheolaidd. Dyma ei feysydd arbenigedd: -cynllunio strategol drwy ymgysylltiad sylweddol, gwella effeithlonrwydd, adeiladu tîm, datblygu ym maes arwain a hyfforddi, ymgysylltu â rhanddeiliaid/gweithwyr, cydymffurfio â rheoliadau a newid system-gyfan.

Cyhoeddwyd ei lyfr ‘Strength-based Lean Six Sigma’ yn 2013. Ynddo, mae’n cyflwyno dull arloesol seiliedig-ar-gryfderau ar gyfer gwella effeithlonrwydd a phrosesau. Mae’n cyfuno manylder y Chwe Sigma Darbodus (Lean Six Sigma) ag egni, creadigrwydd ac ymgysylltiad newid seiliedig-ar-gryfderau. Mae’r dull cyfunol hwn yn helpu i greu diwylliant o welliant parhaus sy’n gynaliadwy, yn ysgogol ac yn fwy cadarnhaol.

 

Vilma Nikolaidou

Pennaeth Datblygu Sefydliadol - Tate

Vilma Nikolaidou yw Pennaeth Datblygu Sefydliadol y Tate ar ôl gweithio ym maes Adnoddau Dynol yn y Tate Gallery am yr 8 mlynedd diwethaf mewn swyddi Adnoddau Dynol a Newid Diwylliant. Dechreuodd Vilma ar ei gyrfa yn y byd adwerthu, gan weithio i ddechrau ym maes gwerthiant ac wedyn Adnoddau Dynol ar gyfer Monsoon Accessorize. Mae hi hefyd wedi gweithio i Arts Council England ac mewn llywodraeth leol mewn adnoddau strategol a swyddi polisi, yn ogystal â fel Partner Busnes Adnoddau Dynol. Ei diddordebau yw defnyddio trafod i greu newid sefydliadol, pŵer rhwydweithiau yn y gweithle a sut gall meddwl am systemau helpu sefydliadau i ddod o hyd i ddatrysiadau. Hefyd mae Vilma’n cydgadeirio rhwydwaith cyflogeion LHDT y Tate a Grŵp y Tate ar gyfer Pob Person a Diwylliant, sef fforwm amrywiaeth a chynhwysiant y Tate ar weithlu a diwylliant sefydliadol. Yn ddiweddar arweiniodd gynlluniau Pobl a Diwylliant y Tate Modern newydd, sef estyniad gwerth 260 miliwn ar adeilad presennol y Tate yn Bankside yn Llundain. Mae ganddi radd MSc mewn Seicoleg Sefydliadol o’r City University, Llundain ac mae’n MCIPD.

 

Isobel Garner (Cadeirydd y Gynhadledd)

Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Mae gyrfa Isobel yn eang iawn, a’r thema gyffredin yw gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae hi’n cynnig arweinyddiaeth yn sgil ei rôl fel Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru. Mae Isobel hefyd yn Aelod Bwrdd Anweithredol o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch sy’n adrodd i Weinidogion ar lefel y DU, ac yn Aelod o Fwrdd Cynghori Swyddfa Cymru yn Whitehall. Mae hi hefyd yn gadeirydd ar Bwyllgorau Archwilio a Risg yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Swyddfa Cymru.

Rôl ddiweddaraf Isobel fel uwch swyddog gweithredol oedd Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rhwng 2003 a 2011.

Mae Isobel hefyd yn gwneud gwaith datblygu arweinyddiaeth i swyddogion gweithredol ac anweithredol drwy fentora nifer o unigolion.