Drwy ddefnyddio'r un broses cyfrifon, mae GE yn llunio adroddiadau misol, chwarterol ac ariannol mewn tridiau

Cefndir

Mae GE Aircraft Engine Services Ltd (GE) yn gwmni sector preifat, sy'n atgyweirio ac yn archwilio injans awyrennau. Mae'n rhan o'r General Electric Company, sy'n grwp byd-eang â throsiant o $183 biliwn, gyda'i bencadlys yn Connecticut, UDA a dros 300,000 o bobl ledled y byd.

Crynodeb o'r fenter

Mae proses o gyflwyno adroddiadau misol, chwarterol a blynyddol wedi'i datblygu, sy'n darparu gwybodaeth ar lefel leol yn ogystal â lefel ryngwladol. Mae diwylliant y sefydliad, a gefnogir gan lefel uchel o ymroddiad gan yr uwch reolwyr, yn rhoi pwyslais ar yr adroddiadau ariannol. Os nad yw GE a changhennau eraill yn cyflawni eu rhwymedigaethau, gall arwain at gael effaith andwyol ar brisiau cyffredinol y cyfranddaliadau. Mae'r Brif Swyddfa yn monitro'r ffurflenni'n agos ac yn cyhoeddi cerdyn sgorio sy'n nodi'r rhai hynny nad ydynt wedi llwyddo i fodloni eu terfynau amser.

Y buddiannau a gafwyd a'r ffactorau a lwyddodd

Mae rheolwyr adrannol / rheolwyr y ganolfan gostau yn derbyn adroddiadau statws manwl yn fisol. Mae rheolwyr yn cynnig esboniadau ar yr amrywiannau, sydd yna'n cael eu cyfuno yn adroddiad GE i'r Brif Swyddfa. Mae'r adroddiadau cynnydd hyn yn ategu'r cyfarfodydd rhyngadrannol wythnosol lle caiff refeniw a chostau eu hadolygu. Cynhelir sesiynau rhagolwg dair neu bedair gwaith y flwyddyn, sy'n arwain at adolygu cyllidebau'r flwyddyn gyfredol a'r cynllun manwl ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

O safbwynt adnoddau dynol, mae trosiant staff yn isel a rhoddir pwyslais mawr ar hyfforddi staff.

Mae'r cwmni'n rhoi pwyslais ar lif gwaith darbodus sy'n helpu i symleiddio'r broses o gau'r cyfrifon, gan olygu y gwneir hynny ar ddiwedd y flwyddyn mewn modd effeithlon a heb oedi.

Yn ogystal, mae'r gwasanaeth archwilio allanol yn ceisio cael cryn dipyn o sicrwydd gan yr amgylchedd rheoli. Mae'r broses o gyflwyno adroddiadau yn hwyluso'r gwaith cynllunio a phrofi interim.

Y canlyniad a welwyd

Drwy ddefnyddio'r un broses cyfrifon, mae GE yn llunio adroddiadau misol, chwarterol ac ariannol mewn tridiau. Fodd bynnag, mae adroddiadau ariannol statudol blynyddol yn cael eu paratoi i safon Egwyddorion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig (UK GAAP) ac mae'r ymarfer blynyddol hwn yn ymarfer a wneir â llaw sydd fel arfer yn cymryd mis i'w gwblhau. Mae hyn yn galluogi'r grwp i gyflwyno adroddiadau ariannol o fewn terfynau amser statudol a rheoliadol.

Enw cyswllt: Leighton Davies
Swydd: Cyfarwyddwr Ariannol
Ebost: leighton.davies@ge.com

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau