Defnyddio gwybodaeth a feincnodwyd i gymharu gwariant ar ysgolion arbennig â gwariant o'r fath mewn awdurdodau tebyg ac i lywio adolygiad o'r dyraniad cyllidebol

Cafodd y Cyngor, o'i gymharu â chynghorau ac ysgolion arbennig yn Lloegr sy'n ystadegol debyg, ei fod yn lleoli cyfran debyg o ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, bod ganddo drefniadau bandio tebyg ond ar y cyfan ei fod yn dirprwyo canran is o'r gyllideb gyfan i'w ysgolion arbennig. Mae'r Cyngor yn cynnal yr un nifer o leoedd mewn ysgolion arbennig ag y gwnaeth yn 1996, ond llenwir y lleoedd hyn gan ddisgyblion sydd â lefelau anghenion sy'n fwyfwy difrifol a chymhleth, yn cynnwys cyfran uwch o ddisgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog ac anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Yn gyfatebol, mae ysgolion prif ffrwd y Cyngor yn darparu ar gyfer disgyblion a fyddai, fwy na thebyg, wedi cael addysg mewn ysgol arbennig yn 1996. 

O ganlyniad i'r adolygiad hwn, penderfynodd y Cyngor i gynyddu cyfanswm cyllideb yr ysgolion arbennig £500,000 dros dair blynedd. Caiff yr arian ychwanegol ei ddosbarthu i ysgolion drwy gynyddu gwerth unedau pob un o'r wyth band yn y fformiwla ariannu. O ganlyniad, mae'n debyg y bydd cyllidebau dirprwyedig ysgolion arbennig yn fwy cydnaws ag anghenion presennol y disgyblion.

Enw cyswllt: Neil Hardee 
Ebost: N.Hardee@cardiff.gov.uk 

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau