Cymryd camau effeithiol i gynyddu capasiti ysgolion arbennig o fewn y sir a lleihau'r angen am ddarpariaeth ddrutach y tu allan i'r sir

Mae'r Cyngor wedi ymateb i'r patrwm cyfnewidiol o angen am ddarpariaeth ysgolion arbennig drwy greu mwy o ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig neu anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Mae'r gwelliannau'n cynnwys Canolfan Cymorth Dysgu newydd yn Ysgol Gynradd y Gnoll ar gyfer 14 o ddisgyblion cyfnod allweddol 2 ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig. O fewn y sector uwchradd mae'r Ganolfan Cymorth Dysgu yn Ysgol Uwchradd Sandfields, a oedd wedi darparu ar gyfer 12 o ddisgyblion â nam ar eu clyw, bellach wedi'i hailddynodi i gefnogi disgyblion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Yn ogystal agorwyd adnodd newydd yn Ysgol Gyfun Cwmtawe ar gyfer disgyblion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig. I ddechrau roedd yr adnodd hwn yn darparu lleoedd ar gyfer saith o ddisgyblion, ond ym mis Medi 2010 bydd ganddo gapasiti ar gyfer 14 o blant.

Hefyd agorwyd darpariaeth newydd yn Ysgol Gymunedol Felindre ar gyfer 14 o ddisgyblion ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol. Mae'r Cyngor hefyd wedi agor Canolfan Cymorth Dysgu gynradd ar gyfer 8 o ddisgyblion yn Ysgol Arbennig Hendre, sy'n darparu ar gyfer disgyblion oedran ysgol gynradd ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Mae Ysgol Arbennig Hendre hefyd wedi gweld cynnydd o 90 i 100 yn nifer y lleoedd arfaethedig. Ceir naw o leoedd ychwanegol yn Ysgol Arbennig Maes-y-Coed ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog ac anawsterau dysgu difrifol ac mae cynnydd pellach dan ystyriaeth. Mae'r datblygiadau hyn a gynlluniwyd yn ofalus wedi galluogi'r Cyngor i leihau'r angen am leoliadau drud y tu allan i'r sir o 40 yn 2005-06 i 28 yn 2009-10.

Enw cyswllt: Jeffery Thomas 
Ebost: j.thomas3@neath-porttalbot.gov.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau