Cydweithredfa Gwella’r Canolbarth a’r De-orllewin

Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Benfro

Yn 2007, sefydlodd rhanbarth y canolbarth a’r gorllewin brosiect i ystyried sut i gael gwell gwerth am arian am y pecynnau gofal i oedolion sy’n agored i niwed yn y rhanbarth. Roedd y prosiect yn cael ei reoli’n ffurfiol ac yn hybu agwedd fwy masnachol wrth gaffael a chynnal cysylltiadau gyda chwmnïau. Pennwyd cyfres o dargedau uchelgeisiol a chytunwyd ar sut i’w rhoi ar waith gam wrth gam. Roedd llunio proses ‘Gwerthuso Dewisiadau’ yn rhan ganolog o’r cam cyntaf. Roedd y cam yma’n ceisio cyflwyno egwyddorion proses ymgeisio gystadleuol mewn modd sy’n berthnasol ac yn dderbyniol i adrannau gwasanaethau cymdeithasol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 21/09/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau