System Trefnu Apwyntiadau Cwbl Awtomatig (FAB)

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu tua 135,000 o apwyntiadau newydd bob blwyddyn. Roedd ymdrechion blaenorol i gynnal model Trefnu Apwyntiadau Rhannol wedi methu. O ganlyniad, roedd ymarfer yn anghyson ac roedd y cyfnod rhoi gwybod am apwyntiadau yn aml yn annerbyniol. Byddai cleifion yn derbyn un llythyr apwyntiad a disgwyliwyd iddynt dderbyn yr apwyntiad. Roedd y cyfraddau ‘heb fynychu’ yn uchel, roedd y dull o ymgysylltu â’r claf yn wael ac nid oedd yn cydymffurfio â chanllawiau cenedlaethol. Ym mis Tachwedd 2013, cyflwynwyd system Trefnu Apwyntiadau Cwbl Awtomatig (FAB), a oedd yn anelu at gynyddu effeithlonrwydd drwy leihau cyfraddau ‘heb fynychu’. Treialwyd y system hon i ddechrau gyda 2,000 o gleifion yn y meysydd Rhewmatoleg, Imiwnoleg, Niwrolawdriniaeth a Phediatreg. Gan fod y Bwrdd Iechyd yn dyrannu slotiau amser i gleifion, yn hytrach na chytuno arnynt yn bersonol, nid yw’r system FAB yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gynnig apwyntiadau rhesymol. Fodd bynnag, o ystyried y gwelliannau addawol mewn cyfraddau heb fynychu ac ailddefnyddio apwyntiadau a ganslwyd, rhoddodd Llywodraeth Cymru ganiatâd i barhau â’r system. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Tina Ball, Rheolwr Prosiect; Sion O’Keefe, Rheolwr y Gyfarwyddiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Tina.Ball@wales.nhs.uk; Sion.O'Keefe@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau