Gwasanaeth Atgoffa Cleifion

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cael dros 360,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r rhan fwyaf wastad wedi bod drwy lythyr, yn gwahodd cleifion i gysylltu â ni, ac yna dros y ffôn. Datblygwyd y gwasanaeth atgoffa drwy negeseuon testun newydd hwn er mwyn moderneiddio’r broses trefnu apwyntiadau a lleihau’r amser sy’n cael ei wastraffu o ganlyniad i bobl yn methu â chadw eu hapwyntiadau. Mae 9.6% o apwyntiadau allanol yn cael eu methu, sy’n golygu, at ei gilydd, bod clinig cyfan yn mynd yn wastraff bob 11 sesiwn. Hefyd, bob tro y bydd rhywun yn methu apwyntiad, mae’n golygu amser clerigol ychwanegol o ran diddymu apwyntiad y claf, neu aildrefnu a threfnu’r clinigau ychwanegol sydd eu hangen er mwyn ailddarparu apwyntiadau. Nododd 96% o’r cleifion a gymerodd ran yn yr arolwg y byddent yn dymuno cael negeseuon testun ynglyn â’u hapwyntiadau. Roedd y strategaeth a ddatblygwyd yn cynnwys defnyddio systemau cyfathrebu cyfredol i drawsnewid y system trefnu apwyntiadau bresennol yn broses effeithlon, diwastraff a chosteffeithiol a gwella cysylltiadau â chleifion yn gyffredinol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Cynthia Henderson, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynthia.Henderson@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau