Mabwysiadu dull newydd o ddarparu Gwasanaethau Iechyd Rhywiol

Argymhellir mynediad agored brys i Wasanaethau Iechyd Rhywiol er mwyn profi a thrin heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Er bod angen nodi hanes rhywiol llawn y rhan fwyaf o unigolion a chynnal archwiliad clinigol, gall fod yn briodol cynnig holiadur hunanasesu wedi’i ddilyn gan samplau a gymerir gan yr unigolyn a ddarperir gan Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd. Bydd hyn yn rhyddhau gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud tasgau eraill er mwyn sicrhau na chaiff yr heintiau eu trosglwyddo i eraill a gwella llif cleifion. Defnyddiwyd cyfres o gylchoedd Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu ynghyd â dull cydgynhyrchu a oedd yn cynnwys cleifion yn y broses o ddatblygu holiadur er mwyn penderfynu ar addasrwydd cleifion ar gyfer y mathau hyn o brofion. Dengys y canlyniadau fod 25% o gleifion wedi cael eu gweld gan Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd. Roedd cyfraddau boddhad cleifion yn uchel a gwelwyd gwelliant hefyd mewn amseroedd mynediad 48 awr. Mae’r astudiaeth prawf cysyniad hwn yn dangos y gall holiadur hunanfrysbennu rymuso cleifion i fanteisio ar brofion heintiau a drosglwyddir yn rhywiol heb fod angen iddynt gael eu gweld gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol a gall y gwasanaeth gael ei ddarparu gan weithiwr cymorth gofal iechyd. Mae amser ‘prosesu’ cleifion drwy’r clinig yn cael ei leihau gan alluogi mwy o apwyntiadau a mynediad gwell. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Dr Olwen Williams, Meddyg Ymgynghorol Iechyd Rhywiol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Olwen.williams@wales.nhs.uk)

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau