CARTREF – Darparu gofal gyda Thelefeddygaeth i gefnogi Cleifion Oedrannus ac Eiddil

Yn 2013, nododd ymgynghoriad ledled Gogledd Cymru ddau ffactor a grybwyllwyd gan randdeiliaid; • Byddai defnyddio Fideo-gynadledda yn ddewis amgen derbyniol yn hytrach na mynd i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth am apwyntiad fel claf allanol. • Dylid datblygu gwasanaethau lleol er mwyn lleihau ein dibyniaeth ar ofal mewn ysbytai acíwt. Nod y prosiect CARTREF yw darparu ymgynghoriadau rhithwir i gleifion eiddil ac oedrannus sy’n byw yng nghefn gwlad Gogledd Cymru drwy ddefnyddio technoleg fideo-gynadledda o’r ysbyty acíwt. Bydd cleifion yn teithio i’w hysbyty cymunedol lleol ar gyfer eu hapwyntiadau adolygu rheolaidd drwy gyfrwng ymgynghoriad rhithwir ag Ymgynghorydd. Mae’r ymgynghoriadau hyn wedi rhyddhau nifer sylweddol o apwyntiadau cleifion allanol fesul claf drwy eu dwyn ynghyd mewn un clinig cyffredinol mwy priodol. Mae’r dull ailgynllunio hwn wedi helpu i greu ffyrdd newydd o weithio a’r dull cynllunio swyddi sydd ei angen i ategu hyn. Er y disgwyliwyd y byddai cleifion oedrannus ychydig yn amheus o’r dull ar y cychwyn, cafwyd adborth cadarnhaol. Mae cleifion wedi arbed 66 munud o amser teithio ar gyfartaledd (42 milltir) i’r clinigau ac yn ôl, ac mae 69.1% o’r cleifion hyn wedi’u rhyddhau yn ôl i ofal meddyg teulu. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Guto Gwyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (guto.gwyn@wales.nhs.uk)

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau