Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan

 

 

 

* Currently Under Construction

 

Pwy ydyn ni?

Ymarferwyr gwelliant parhaus yn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, sydd â sylfaen wybodaeth eang am dechnegau gwelliant parhaus, gan gynnwys:

  • Systemau Lean
  • Meddwl ar lefel Systemau
  • Six Sigma
  • Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau

 

 

Pam ddylech chi ymuno â’n Cymuned Ymarfer ni?

Rhwydweithio

Cysylltu â phobl sy’n gwneud yr un math o waith, yn wynebu’r un problemau ac sy’n dathlu'r un llwyddiannau â chi.

Cyfarfod ymarferwyr o’r un anian â chi sy’n rhannu eich brwdfrydedd dros welliant parhaus mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Cryfhau cysylltiadau rhwng gwasanaethau cyhoeddus – creu cysylltiadau rhwng amrywiaeth o sefydliadau fel eu bod yn gallu manteisio ar wybodaeth a phrofiadau ei gilydd.

Dysgu

Astudiaethau Achos – deall sut mae sicrhau buddion mewn meysydd megis arbed costau, gwella gwasanaethau a gwneud mwy gyda’r un faint.

LinkedIn – mynediad i’n grŵp i aelodau’n unig.  Trafod problemau yn y fforwm, rhannu eich arbenigedd a chael gwybod am y digwyddiadau a’r newyddion diweddaraf.

Digwyddiadau – mynd i ddigwyddiadau cenedlaethol a rhanbarthol drwy gydol y flwyddyn, ac efallai annerch y gynulleidfa ynddyn nhw.

Rhannu

Lleihau camgymeriadau a sicrhau buddion – byddwn ni'n rhannu’r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu gan ein profiadau da a drwg ac yn trafod syniadau ynghylch methodoleg.

Dangos eich gwaith – byddwn yn cyhoeddi astudiaethau achos o’ch adolygiadau, eich ymyriadau a gwaith arall ar welliant parhaus.

Cyfrannu – gadewch i bobl eraill yn y gymuned ddysgu o’ch gwaith.

Gwella

Dod o hyd i gyfleoedd i gydweithio ar brosiectau gydag ymarferwyr mewn sefydliadau eraill.

Newid y ffordd rydyn ni’n gweithio drwy ddefnyddio dysgu ar y cyd i lywio’r gwaith o wneud penderfyniadau.

Dylanwadu ar newid a’r gwaith o lunio polisïau drwy ddefnyddio data a phrofiadau o’r gymuned.

 

 

 

 

 

Sut mae cymryd rhan?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygiad parhaus neu’ch bod yn ymarferydd sy’n gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru, gallwch fod yn aelod o Gymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan.  Yn ogystal ag ymuno â’n grŵp LinkedIn, byddwch yn cael mynediad at Grŵp ein Sianel Dysgu hefyd.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am y grŵp a dod yn aelod, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen gysylltu ar waelod y dudalen 'Pwy ’di Pwy'.