Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan

 

 

 

Pam ddylech chi ymuno â’n Cymuned Ymarfer ni?

Ymarferwyr gwelliant parhaus yn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, sydd â sylfaen wybodaeth eang am dechnegau gwelliant parhaus.​

Rhwydweithio

Cysylltu â phobl sy’n gwneud yr un math o waith, yn wynebu’r un problemau ac sy’n dathlu'r un llwyddiannau â chi.

Cyfarfod ymarferwyr o’r un anian â chi sy’n rhannu eich brwdfrydedd dros welliant parhaus mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Cryfhau cysylltiadau rhwng gwasanaethau cyhoeddus – creu cysylltiadau rhwng amrywiaeth o sefydliadau fel eu bod yn gallu manteisio ar wybodaeth a phrofiadau ei gilydd.

Dysgu

Astudiaethau Achos – deall sut mae sicrhau buddion mewn meysydd megis arbed costau, gwella gwasanaethau a gwneud mwy gyda’r un faint.

Digwyddiadau – mynd i ddigwyddiadau cenedlaethol a rhanbarthol drwy gydol y flwyddyn, ac efallai annerch y gynulleidfa ynddyn nhw.

Rhannu

Lleihau camgymeriadau a sicrhau buddion – byddwn ni'n rhannu’r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu gan ein profiadau da a drwg ac yn trafod syniadau ynghylch methodoleg.

Dangos eich gwaith – byddwn yn cyhoeddi astudiaethau achos o’ch adolygiadau, eich ymyriadau a gwaith arall ar welliant parhaus.

Cyfrannu – gadewch i bobl eraill yn y gymuned ddysgu o’ch gwaith.

Gwella

Dod o hyd i gyfleoedd i gydweithio ar brosiectau gydag ymarferwyr mewn sefydliadau eraill.

Newid y ffordd rydyn ni’n gweithio drwy ddefnyddio dysgu ar y cyd i lywio’r gwaith o wneud penderfyniadau.

Dylanwadu ar newid a’r gwaith o lunio polisïau drwy ddefnyddio data a phrofiadau o’r gymuned.

Sbarcio'r Syniad

Mae Gŵyl Sbarcio’r Syniad wedi dechrau creu mudiad o amgylch arddangos ac annog creadigrwydd ac arloesedd ar gyfer newid cymdeithasol a thrawsnewid, gan alluogi pobl i fod yn rhan o raglen genedlaethol wrth barhau i allu canolbwyntio ar newid a materion lleol.

Dyluniwyd Sbarcio’r Syniad i ddod ag ethos Sbarcio’r Syniad i Gymru, i ddathlu’r amrywiol ffyrdd creadigol ac arloesol yr ydym i gyd yn cyfrannu at greu Cymru yr ydym i gyd eisiau byw ynddi, nawr ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn ffordd o fynd i’r afael ag anghenion tymor hwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Bydd Gŵyl gyntaf Sbarcio’r Syniad yn cael ei chynnal rhwng 27 Ionawr a 14 Chwefror 2020. Mae mwyafrif y digwyddiadau yn cael eu cynnal gan gymunedau ynghyd â phartneriaid a chydweithwyr o bob rhan o’r gwasanaethau sector cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat yng Nghymru.

Darllenwch ragor yma

Sut i gymryd rhan?

Cysylltwch efo ni AWCIC@llyw.cymru

Dilynwch ni ar Trydar @AllWalesCIC