Cynhadledd Flynyddol AWCIC 2017

 

 

Cynhadledd Flynyddol AWCIC 2017

 

The Cynhelir 6ed Cynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru ar 29 Tachwedd 2017. Yn 2017 mae Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru wedi bod yn mynd tua’r gorllewin. I ddechrau, cynhaliwyd gwobrau blynyddol 2017 ym Mharc Margam ym mis Mai ac mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd cynhadledd eleni yn cael ei chynnal yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

 

Felly, beth am fanteisio ar y cyfle i rwydweithio ac i gwrdd â phobl eraill o’r gymuned Gwelliant Parhaus yng Nghymru a thu hwnt, ac i wrando ar Jim Lawless, Tracy Myhill a’r Athro Bill Lucas. Thema eleni yw: ‘Gwelliant a Risg – nidyw methiant yn opsiwn’ Mae mwy a mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau o safon uwch i’r cyhoedd yng Nghymru. I gyflawni hyn, bydd yn rhaid i wasanaethau ar draws y sector cyhoeddus roi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio, defnyddio technolegau newydd a chymryd risgiau. Ond, a ydym wir yn cymryd risgiau ar lefel sefydliad ac fel unigolion? Mae thema eleni yn ymwneud â chysylltu'r angen i gymryd risg ag ymdrechion da i wella a gwell gwasanaethau cyhoeddus yn y pendraw. Ynghyd â’r siaradwyr gwadd, bydd cyfle hefyd i wrando ar enillwyr gwobrau AWCIC eleni, ac i gael gweithdai/cyflwyniadau a fydd yn sôn am bob math o bynciau. Gyda chyfleoedd i rwydweithio, bydd modd i chi ehangu eich cysylltiadau personol yn ogystal â chreu rhwydweithiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth. Cafwyd adborth da ar gyfer digwyddiad y llynedd ac roedd dros 200 o bobl yn bresennol, felly rydym yn teimlo bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant i’r gymuned. Mae'r ddwy gynhadledd ddiwethaf wedi datblygu wrth i ni gyflwyno ffi fechan, ac mae hyn wedi helpu i sicrhau bod y cynadleddau yn llwyddiant. Ac ystyried hynny, mae’n bwysig ein bod yn codi ffi unwaith eto. Y newyddion da yw na fydd y ffi yn newid, a £75 fydd y gynhadledd yn ei gostio eto.

 

Y Prif Siaradwyr

 

Jim Lawless

Mae Jim Lawless yn un o siaradwyr mwyaf blaenllaw'r byd. Mae dros hanner miliwn o bobl ar bum cyfandir wedi cael eu diddanu a’u hysbrydoli gan gyflwyniadau Jim a llawer mwy gan ei lyfr llwyddiannus “Taming Tigers” (Random House). Mae Jim yn goetsiwr tîm elitaidd ar lefel bwrdd ac mae’n gadeirydd anweithredol ar fwrdd. Mae wedi cynghori cwmnïau ar raddfa fyd-eang ar greu newid diwylliannol a thimau elitaidd. Mae wedi cynllunio ac wedi gweithredu rhaglenni newid llwyddiannus mewn cwmnïau gan gynnwys Apple, Barclaycard, Atos, Axa, BT, Aramark, Skrill Group a Badminton England. Mae’n mynnu profi ei egwyddorion arno fo'i hun cyn cynghori eraill, a drwy ddefnyddio “Taming Tigers” llwyddodd i fod yr unigolyn sydd wedi deifio pellaf o dan y dŵr heb offer drwy Brydain gyfan. Ef yw’r Prydeiniwr cyntaf i ddeifio’n is na’r bar 100m ar un anadliad. Wrth ymateb i her gan gynulleidfa, rhoddodd “Taming Tigers” ar brawf drwy ddod yn joci mewn 12 mis. Ar y dechrau, roedd yn 3 stôn (20kg) yn rhy drwm ac yn methu marchogaeth ceffyl. Mae’r anturiaethau hyn – a’r gwersi a ddysgodd – wedi rhoi hygrededd iddo ef a’i fethodoleg ymhlith cynulleidfaoedd ar bob cyfandir. Mae gan Jim radd Faglor mewn Cyfraith, cyn mynd ati i gymhwyso fel cyfreithiwr ac ymarfer cyfraith fasnach yn Ninas Llundain ac mewn cwmni TG mawr cyn sefydlu Taming Tigers Limited (“Optimise” cyn hynny). Fe’i penodwyd yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau yn 2008 i gydnabod ei waith ysgrifennu ym myd busnes.

 

Yr Athro Bill Lucas 

Mae Bill Lucas yn Gyfarwyddwr Centre for Real-World Learning ac yn Athro Dysgu ym Mhrifysgol Winchester. Mae Bill yn awdurdod ar ddysgu galwedigaethol ac ymarferol ac mae wedi gwneud ymchwil arloesol ar addysgeg, creadigrwydd a newid arferion. Dros y chwe blynedd diwethaf mae wedi bod yn cynghori Sefydliad Iechyd y DU (Health Foundation) ar arweinyddiaeth a dysgu, gan eu helpu i greu cynllun cymrodoriaeth gwyddoniaeth gwella. Mae ei ymchwil yn 2015 - The Habits of an Improver: Thinking about learning for improvement in health care – yn un o gyhoeddiadau’r Sefydliad Iechyd sy’n cael ei lwytho i lawr fwyaf ac sy’n cael ei ddefnyddio a’i ddatblygu ymhellach gan gydweithwyr ar draws y byd. Mae Bill wedi bod yn destun sawl gweminar y Sefydliad Iechyd ac wedi cynnal sawl un hefyd. Gyda Paul Batalden, mae’n cyd-arwain rhaglen cymrodoriaeth gwyddoniaeth gwella yn Sweden. Yn ddiweddar, ymgymerodd â rôl i helpu i ddatblygu’r gallu i gynnal ymchwil gwella gyda'r Sefydliad Ymchwil Gwella newydd yng Nghaergrawnt. Yn ogystal â’i waith ym Mhrifysgol Winchester, mae Bill yn ymgynghorydd rhyngwladol i’r Sefydliad Mitchell ym Melbourne, yn ymddiriedolwr gyda The English Project, a, gyda Philip Pullman, yn Noddwr Theatr Pegasus yn Rhydychen. Ei fodel pum dimensiwn nodedig ar greadigrwydd sydd wedi ysgogi astudiaeth pedair gwlad ar ddeg wedi'i chydlynu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) a ddechreuodd yn 2015. Mae Bill wedi cael ei benodi’n ddiweddar i gyd-gadeirio prawf newydd PISA 2021 ar feddwl yn greadigol. Mae Bill yn cael ei adnabod fel siaradwr ar lefel ryngwladol. Mae’n teithio llawer i gyflwyno anerchiadau pwysig, fwyaf diweddar ym Melbourne, Sydney, Auckland, Philadelphia, Helsinki, Qatar, Dubai, Dundee, Caerdydd a Belfast. Mae’n awdur toreithiog, ac wedi ysgrifennu a chyd-ysgrifennu dros ddeugain o lyfrau, llawer o bapurau academaidd ac mae’n ysgrifennu blogiau mwy a mwy erbyn hyn. Mae ei lyfr diweddaraf, a ysgrifennodd gyda Guy Claxton – Educating Ruby: what our children really need to learn – yn gofyn cwestiynau heriol am y system addysg bresennol. Mae Bill wedi cyd-greu un o’r grwpiau ymchwilwyr athrawon mwyaf yn y byd: y Rhwydwaith Addysg Eang (Expansive Education Network), ac mae syniadau creiddiol y rhwydwaith hwn i’w gweld hefyd yn ei lyfr, Expansive Education: teaching learners for the real world.

 

Tracy Myhill

Mae Tracy wedi bod yn gweithio i'r GIG yng Nghymru ers 33 o flynyddoedd, gan ddechrau ei gyrfa yn 1984. Mae gan Tracy gymhwyster cyffredinol, Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA), a chymhwyster proffesiynol gyda Chymrodoriaeth y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (FCIPD). Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae Tracy Myhill wedi gweithio mewn nifer o swyddi ar lefel Bwrdd, gan gynnwys bod yn Brif Weithredwr, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol a Chyfarwyddwr Cenedlaethol mewn amrywiaeth o leoliadau llywodraeth a gofal iechyd. Mae Tracy wedi bod yn Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ers mis Hydref 2014, yn arwain y gwaith o drawsnewid y gwasanaeth a'r sefydliad. Mae hi wedi bod yn rhan allweddol o ddarparu arweinyddiaeth sefydlog a strategol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth, gan fynd ati i wella perfformiad ac i newid dulliau o ran cysylltiadau â gweithwyr yn gyfan gwbl yn ogystal â gwella ymgysylltiad â staff, y cyhoedd a rhanddeiliaid. Mae hi’n arweinydd hoffus a didwyll, sydd â gwerthoedd personol cadarn o ran uniondeb a bod yn agored. Mae Tracy’n angerddol dros ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gleifion, a sicrhau bod staff yn teimlo eu bod yn werthfawr ac yn cael eu cefnogi a’u grymuso i wneud yr hyn maent yn ei wneud. Mae hi hefyd wedi ymrwymo i wella iechyd y boblogaeth ac mae'n awyddus iawn i gysylltu â chleifion, staff a'r cyhoedd ar lefel bersonol. Mae gan Tracy ddull egnïol a charismatig o arwain ac mae hi wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys gwobr Cyfarwyddwr Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yng Nghymru gan Sefydliad y Cyfarwyddwyr; mae hi’n gyn-ddeiliad gwobr Llywydd Cymdeithas Rheoli Pobl Gofal Iechyd (HPMA) y DU ar gyfer cyfraniad eithriadol i reolaeth adnoddau dynol, ac fe’i pennwyd yn Fodel Rôl y Flwyddyn yng Nghymru gan Stonewall. Mae Tracy yn cadeirio Fforwm Amrywiaeth y Gwasanaeth Ambiwlans Cenedlaethol a Bwrdd Partneriaeth Rhwng y Rhywiau Cymru Gyfan, a hynny ar ôl ymgymryd â rolau cysylltiedig â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant drwy gydol ei gyrfa. Mae Tracy yn byw gyda’i gwraig a’u pedwar o blant. Yn ei hamser hamdden, mae’n mwynhau chwarae golff, teithio a threulio amser gyda’i ffrindiau a’i theulu.