Ymgysylltu

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae'r rhain yn egwyddorion trosfwaol sydd wedi'u hanelu ato fudiadau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob sector yng Nghymru yn gyffredinol. Maen nhw wedi'i anelu i eistedd uwchben unrhyw safonau penodol gallwch fod yn defnyddio yn barod e.e. Safonau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, safonau Gwella Gofal Cymdeithasol yng Nghymru ac maen nhw wedi'i fwriadu i ategu'r rhain. Maen nhw'n anelu i gynnig dull gweithredu cyson ac ar gyfer safon dda ar gyfer ymgysylltiad cyhoeddus ar draws Cymru. Os mai'ch mudiad chi yn cwblhau ac yn dychwelyd y ffurflen i ddatgan eich cymeradwyaeth i participationcymru@wcva.org.uk rydych chi wedi arwyddo i fyny i'r egwyddorion yma ac fe fyddwch yn defnyddio nhw fel dogfen arwain yn eich gwaith ymgysylltu. Gallwch weld rhestr o fudiadau sydd wedi cymeradwyo'r egwyddorion yma.

Pecyn Cymorth Gwerthuso

Mae'r pecyn cymorth hwn yn disgrifio proses gyfranogol pedwar cam i werthuso gweithgareddau ymgysylltu o'u cymharu â'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Y gobaith yw bod y pecyn yn hyblyg i'w ddefnyddio ac mae croeso i chi ei addasu i weddu i'ch amgylchiadau chi. Cyn i chi ddefnyddio'r pecyn hwn, mae'n hanfodol i chi ymgyfarwyddo â'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Llawlyfr ymarferwyr ar gyfer ymgysylltu a'r cyhoedd

Mae'r canllaw wedi'i anelu ato swyddogion mewn mudiadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru sydd yn y rheng flaen wrth ymgysylltu gyda defnyddwyr gwasanaethau. Mae'n llawlyfr cam wrth gam bydd yn arwain ymarferwyr o ddechrau'r broses cynllunio hyd nes diwedd y gweithgaredd gwerthuso. Mae wedi ei ddylunio i fynd gyda'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltiad Cyhoeddus yng Nghymru, sy'n anelu i gynnig dull cyson a safon dda o ymgysylltiad cyhoeddus ledled Cymru. Darllenwch y llawlyfr yma (Saesneg yn unig).

Rhaglen hyfforddiant

Gall cyrsiau Cyfranogaeth Cymru darparu'r sgiliau sydd eisiau arnoch er mwyn ymgysylltu gyda hyder  a gwella ansawdd yr ymgysylltiad mae eich mudiad yn darparu.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn cynnig cyrsiau amrywiol i ddatblygu sgiliau mewn ymgysylltiad cyhoeddus trwy ein rhaglen o hyfforddiant byr ar ddulliau a sgiliau. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a'ch mudiad.