Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan

 

 

* Currently Under Construction

 

* I weld Mae manylion am y seremoni, a oedd ar y rhestr fer a'r enillwyr, cliciwch yma.

 

Gwobrau 2016

 

Cyflwyniad

Rydyn ni’n falch o lansio Gwobrau Blynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan 2016.  Noddir gan Academi Wales, mae cyflwyno’r Ail Wobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan mewn digwyddiad penodedig yn ychwanegiad cyffrous at y calendr, ac yn bwysig o ran cydnabod y gwaith caled mae ymarferwyr gwelliant parhaus y sector cyhoeddus yn ei wneud ledled y wlad.

Mae’r sefyllfa ariannol yn her i’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru o hyd. Mae’r galw cynyddol am ein gwasanaethau yn golygu bod rhaid i ni symud ymlaen o’n llwyddiannau ‘digamsyniol’ o gwneud ‘mwy gyda llai’ a chymryd cam mawr ymlaen i ‘wella pethau gyda llai o adnoddau’. 

Mewn digwyddiadau fel hyn a drwy ein rhaglen o ddigwyddiadau Dysgu a Rhannu a chynhadledd flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, gallwn rannu’r buddiannau o weithio a meddwl yn wahanol a herio ein hunain a’n sefydliadau i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd fwy craff.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

 

I weld cyflwyniadau presennol cliciwch yma

Categorïau

Mae’r cynllun gwobrau hwn wedi’i ddatblygu gyda’r bwriad o rannu ymarfer da a chefnogi'r brwdfrydedd dros gael gwasanaethau cyhoeddus o safon uchel yng Nghymru. Dyma’r Categorïau ar gyfer 2016:

 

Gwobr 1 – Arwain

Bwriad y wobr hon yw cydnabod rhagoriaeth ym maes arweinyddiaeth, gan dîm neu unigolyn. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dangos gweledigaeth, arweinyddiaeth strategol a dylanwad ar lefel sefydliad cyfan, gan ganolbwyntio’n arbennig ar y modd mae eu sgiliau arwain wedi llywio a chyflawni newid llwyddiannus. Dylai ceisiadau gynnwys enghreifftiau o’r arweinydd yn ysbrydoli ac yn ysgogi pobl, yn cefnogi meddwl creadigol a ffyrdd newydd o weithio, yn herio’r drefn yn adeiladol ac yn dangos parodrwydd i wneud penderfyniadau anodd.

 

Gwobr 2 – Gwerth Cyhoeddus

Bwriad y wobr hon yw cydnabod y gwaith o wella dyluniad/darpariaeth a gwerth gwasanaethau i gwsmeriaid, rhanddeiliaid a buddiolwyr. Bydd yr enwebiadau yn dangos sut mae’r gwaith o wella wedi arwain at well gwasanaeth i gwsmeriaid, yn ogystal â’r effaith ar ddarparwr y gwasanaeth o ganlyniad i hynny. Anogir ymgeiswyr i ganolbwyntio ar bwysigrwydd y gwaith o ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol wrth reoli newid, a’r rhan mae grymuso gweithwyr yn ei chwarae i gael cefnogaeth i'r sefydliad. Bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael eu beirniadu ar lwyddiant y gweithredu a pha mor gadarn yw cynaliadwyedd y newid.

 

Gwobr 3 – Cydweithio

Bwriad y wobr hon yw cydnabod rhagoriaeth ym maes gweithio ar y cyd i gyflawni newid sy’n cwmpasu ffiniau adrannol/sefydliadol. Bydd yr enwebiadau’n dangos sut mae dull gweithredu cydlynol wedi galluogi’r gwaith o ddarparu blaenoriaethau a bwriadau trawsbynciol. Dylai'r cynigion ganolbwyntio ar y modd mae rhwystrau wedi cael eu goresgyn a pha mor bwysig yw rhwydweithio a pherthnasoedd wrth ddarparu newid systemig. Bydd pwyntiau’n cael eu dyfarnu am roi tystiolaeth o weithio’n effeithiol gyda phartneriaid a chwsmeriaid i wella’r gwaith o ddarparu'r gwasanaeth.

 

Gwobr 4 – Arloesi

Bydd y wobr hon yn dathlu gwaith o wella sydd wedi newid y modd mae gwasanaethau’n cael eu darparu neu eu dylunio’n sylweddol.  Bydd yn cydnabod dulliau arloesol sydd wedi herio dulliau, gweithdrefnau a’r ffordd draddodiadol o feddwl. Bydd pwyntiau’n cael eu dyfarnu am ddangos meddwl creadigol a pharodrwydd i herio’r drefn er mwyn cyflawni rhywbeth arloesol, gwahanol a newydd.

 

Sut mae gwneud cais

Dylai pob cais gael ei gyflwyno drwy ffurflen gais ar-lein y mae modd ei gweld isod. Dylai pob cais gynnwys Teitl Astudiaeth Achos ac Abstract/Crynodeb Gweithredol dim mwy na 400 gair, mewn iaith glir ac mewn arddull sy’n addas at ddibenion hyrwyddo fel rhan o waith astudiaeth achos/hyrwyddo cychwynnol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 ar ddydd Gwener 18 Mawrth, 2016.

Sylwch, gan y bydd cynigion yn cael eu beirniadu gan y gymdeithas ar-lein yn gyntaf, y dylid osgoi darnau hirwyntog, ac felly cais byr ac effeithiol fyddai orau. Hefyd, byddwch yn gallu atodi dogfennau ategol perthnasol i gryfhau eich cais os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer.

 

Y Broses Feirniadu

Yn gyntaf, bydd pleidlais ar y ffurflen gais yn unig yn cael ei chynnal ac, am y tro cyntaf, bydd hyn yn caniatáu i’r gymuned gyfan roi eu barn ar y cynigion.  

Yn ail, bydd y beirniaid yn adolygu’r bleidlais ar-lein ac yn cwrdd â'r ymgeiswyr ar y rhestr fer i drafod eu gwaith mewn mwy o fanylder. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ddechrau mis Mai 2016 a byddan nhw’n cynnwys cyflwyniad hanner awr o hyd a thaith o amgylch safle’r sefydliad. Bydd y beirniaid yn gobeithio casglu rhagor o wybodaeth er mwyn pennu pwy fydd enillydd y categori. Hefyd, bydd cyfle i weld ffilm fel rhan o’r ymweliad i rhoi adolygiad cryno o’u gwaith.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Seremoni Wobrwyo Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar 25 Mai yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.

 

I gael yr holl wybodaeth am y gwobrau a’r broses, gallwch lwytho'r ddogfen ganllaw i lawr drwy glicio yma.

I weld y cyflwyniadau presennol ar gyfer y bleidlais ar-lein, cliciwch yma ac i helpu gyda'r pleidleisio canllaw sgorio i'w gweld yma.