Uned Ddata Cymru – Defnyddio data’n effeithiol

Sefydlwyd yr Uned Ddata yn 2001 fel cwmni cyhoeddus di-elw er mwyn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i lywodraeth leol yng Nghymru ym maes data ac ystadegau.

Mae data a‘i ddefnydd yn ganolog i’n busnes ni. Rydym yn cadw amrediad o ddata ac mae gennym fynediad i fwy byth! Os ydych chi’n chwilio am ddata, rydych chi wedi dod i’r lle cywir.

Rydym yn chwarae rôl ganolog wrth sicrhau bod data yn diwallu anghenion ein cynulleidfa ‘graidd’ drwy gynrychioli safbwynt llywodraeth leol yng Nghymru mewn materion fel y Cyfrifiad, a data poblogaeth a mudo.

Er mai awdurdodau lleol yng Nghymru yw’n prif gwsmeriaid, gall llawer o’r gwaith a wnawn ni gael ei ddefnyddio’n ehangach.

Ein nod yw cefnogi gwelliannau mewn gwasanaethau drwy gasglu, prosesu, dehongli, dadansoddi a lledaenu data’n effeithiol. Rydym yn cymryd rhan mewn amrediad o brosiectau sy’n manteisio ar ein harbenigedd ym maes data. Rydym yn darparu amrediad o wasanaethau arbenigol sydd wedi eu dylunio i helpu i droi data yn wybodaeth a hysbysrwydd ystyrlon.

Os credwch y gallwn ni eich helpu chi i ddefnyddio data yn fwy effeithiol, ffoniwch 029 2090 9500 neu e-bostiwch ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk.

Adnoddau eraill yr Uned Ddata a fydd o bosib yn ddefnyddiol i chi…

Awdurdodau cymaradwy

Mae cymharu un awdurdod yn erbyn un arall yn bwysig i’n helpu i ddeall darpariaeth gwasanaethau a datblygu polisi. Mae penderfynu pa awdurdodau dylech gymharu â nhw yn fwy anodd.

Mae ein model awdurdodau cymaradwy yn caniatáu i chi ddatrys pa awdurdodau dylech fod yn eu defnyddio at ddibenion cymharu drwy adael i chi ddewis un neu fwy o newidynnau. Gallwch gymharu ag awdurdodau yng Nghymru yn unig. Ewch i'n gwefan am ragor o wybodaeth ac i gychwyn y model.

FyNghyngorLleol

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i ddod â data perfformiad i’r cyhoedd yw FyNghyngorLleol. Mae’n cynnig cyfle i ddefnyddwyr weld sut mae eu cyngor hwy yn perfformio o’i gymharu â chynghorau eraill ledled Cymru.

InfoBaseCymru

Rydym yn trefnu bod amrediad eang o ddata ar gael drwy InfoBaseCymru - system wybodaeth genedlaethol a seilir ar ein system InfoBase. Mae’n cynnig mynediad rhwydd i wybodaeth am Gymru, ac yn caniatáu i chi weld data mewn mapiau a thablau.

 

Ble mae fy nghod post?

Rhowch eich cod post i weld manylion am eich ardal leol chi gan gynnwys eich awdurdod lleol, awdurdod heddlu a’ch bwrdd iechyd. Oddi yma gallwch chi ddod o hyd i ddata am eich ardal leol.

Faint o amddifadedd sydd yn eich ardal chi?

Rhowch eich cod post i mewn i’n hoffer rhyngweithiol i ddysgu am amddifadedd yn eich ardal chi yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2014.

Meincnodi Cymru

Meincnodi Cymru yw ein storfa ar gyfer data gwella gwasanaethau awdurdodau lleol.

Ei nod yw galluogi rhannu data gweithredol mewn perthynas â darparu gwasanaethau gan awdurdodau lleol. Fel y cyfryw, mae mynediad i’w wefan wedi ei gyfyngu i swyddogion llywodraeth leol a rheoleiddwyr sy’n gweithio i gefnogi gwelliant gwasanaethau ledled Cymru.

Cysylltwch â PIenquiries@unedddatacymru.gov.uk am ragor o wybodaeth.