Adnoddau

Mae’r rhai sy’n defnyddio’r wefan hon wedi gofyn am gronfa wybodaeth ddefnyddiol a chyfoes.  Partneriaid Arferion Da Cymru sydd wedi llunio a golygu’r tudalennau hyn er cydlyniad mewn amryw bynciau.

I olygu tudalen, ychwanegu ati, cyflwyno sylwadau amdani neu awgrymu pwnc i’w drafod, cysylltwch â

 

Adnoddau 2

Ffyrdd amgen o gynnig gwasanaethau

Mae’r cynghorau lleol yn wynebu anawsterau enfawr o achos toriadau cyllidebol sylweddol sy’n debygol o barhau am gyfnod maith, ynghyd â rhagor o alw am wasanaethau yn sgîl newidiadau yn natur y boblogaeth.  Mae’r anawsterau hynny, a newidiadau eraill mewn polisïau gwladol, yn arwain at newid sylfaenol yn y ffyrdd o gomisiynu a chynnig gwasanaethau cynghorau lleol.

Mae amryw ffyrdd amgen o gynnig gwasanaethau ar gael bellach, ochr yn ochr â’r dulliau craidd – sef effeithlonrwydd, adlunio cyfundrefnau a newid trefniadau gwasanaethau.

All Wales Continuous Improvement Community

Continuous improvement practitioners, working in Welsh Public Services, with a wide knowledge base of continuous improvement techniques including:

  •             Lean Systems
  •             Systems Thinking
  •             Six Sigma
  •             Results Based Accountability
Co-production Catalogue from Wales Co-production is an approach to public services based on equal and reciprocal relationships between professionals, people using services, their families and their communities. Where activities are co-produced in this way, both services and neighbourhoods become far more effective agents of change.
Digidol Rhaid i wasanaethau cyhoeddus datblygu’r sgiliau a’r diwylliant cywir er mwyn mudo o wasanaethau analog i rai digidol. Mae'r adran yma yn cynnwys gwybodaeth amrywiol er mwyn helpu cyrff i wneud hynny.

Uned Ddata Cymru – Defnyddio data’n effeithiol

Sefydlwyd yr Uned Ddata yn 2001 fel cwmni cyhoeddus di-elw er mwyn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i lywodraeth leol yng Nghymru ym maes data ac ystadegau.

Ymgysylltu

Gall cyrsiau Cyfranogaeth Cymru darparu'r sgiliau sydd eisiau arnoch er mwyn ymgysylltu gyda hyder  a gwella ansawdd yr ymgysylltiad mae eich mudiad yn darparu.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn cynnig cyrsiau amrywiol i ddatblygu sgiliau mewn ymgysylltiad cyhoeddus trwy ein rhaglen o hyfforddiant byr ar ddulliau a sgiliau. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a'ch mudiad.

Prosiectau diweddaraf

 

Trechu tlodi yng Nghymru

Un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yw gostwng nifer y bobl sy’n byw mewn tlodi.  Mae tlodi yn broblem amlochrog barhaus ac iddi oblygiadau pellgyrhaeddol i unigolion a chymunedau.

Cymru yn Ewrop

Er ei bod yn medru ymddangos o fod yn bell i ffwrdd a’i phroses gwneud penderfyniadau yn gymhleth, mae’r Undeb Ewropeaidd yn bwysig i Gymru. Rhwng 2007-2013, fe fydd cronfeydd strwythurol yr UE, sydd yn ceisio lleihau y gwahaniaethau rhwng rhanbarthau Ewropeaidd, yn werth £1.5 biliwn i Gymru (£3 biliwn gydag arian cyfatebol), arian hollbwysig i adfywio cymunedau Cymru. Ond nid oherwydd cronfeydd yn unig y mae’r UE yn bwysig i Gymru. Amcangyfrifir fod tua 60% o ddeddfwriaeth cartref gyda’i gwreiddiau ym Mrwsel.

Rheoli Gwastraff

Wrth wynebu heriau’r oes newydd, rhaid cydnabod y bydd yn hanfodol defnyddio adnoddau yn y modd gorau a gweithredu’n gynaladwy.  Dylai’r ystyriaethau hynny fod yn rhan annatod o’n strategaethau ni ar gyfer ymdopi â’r argyfwng ariannol ac economaidd.