Trechu tlodi yng Nghymru

Un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yw gostwng nifer y bobl sy’n byw mewn tlodi.  Mae tlodi yn broblem amlochrog barhaus ac iddi oblygiadau pellgyrhaeddol i unigolion a chymunedau.  Gwelir natur y broblem nid yn unig o ran incwm ond hefyd yn y modd y gall incwm effeithio ar gyfleoedd, argaeledd gwasanaethau a chyfranogi.  Mae ymdrechion sefydliadau i fynd i’r afael â thlodi yn tueddu i ganolbwyntio ar leddfu effeithiau yn ogystal â thrin a thrafod yr achosion sylfaenol.  Yn y cyd-destun hwn, nid dim ond un gwasanaeth, polisi neu sefydliad sy’n gyfrifol am drechu tlodi.  Yn hytrach, mae angen i bawb weithio ar y cyd mewn amryw feysydd megis addysg, trafnidiaeth, datblygu’r economi, adfywio, tai a gofal cymdeithasol er mwyn cyflawni’r nod hwnnw.

Dyma raglen Llywodraeth Cymru: Datblygu Cymunedau Cadarn: Bwrw Ymlaen â Chynllun Gweithredu Trechu Tlodi Gorffennaf 2013.  Mae’r cynllun yn hybu ffordd llywodraeth gyfan o gwtogi ar dlodi ac anghydraddoldeb erbyn 2020 yn y meysydd canlynol:

  • cysylltu cymunedau ac adrannau gwladol er mwyn creu cymunedau ffyniannus sy’n dysgu ac yn iachach;
  • atal tlodi;
  • helpu pobl i ddianc rhag tlodi;
  • lleddfu effaith tlodi.

Mae gan yr awdurdodau lleol eu trefniadau a’u cynlluniau eu hunain ar gyfer trechu tlodi ac maen nhw’n cydweithio â phartneriaid i gyflawni nodau rhaglenni allweddol Llywodraeth Cymru megis Cynllun Dechrau’n Deg, Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf a Fframwaith Ymgysylltu a Chynnydd yr Ifainc.  Ar ben hynny, maen nhw wedi penodi hyrwyddwyr materion tlodi a swyddogion arweiniol, sy’n ceisio gofalu bod digon o sylw ar dlodi a bod ffordd gyfannol a chydlynol o’i drechu ledled pob awdurdod.

 

I hwyluso’r cydlyniad hwnnw a chyflawni cynnydd yn y maes pwysig hwn, mae gwaith yn mynd rhagddo i hel a lledaenu arferion da trwy Arferion Da Cymru, gwefan ac arni linciau â gwybodaeth ac arferion da er lles gwasanaethau cyhoeddus Cymru.  Mae modd defnyddio’r wefan ar gyfer:

  • dod o hyd i astudiaethau perthnasol trwy roi ‘tlodi’ neu eiriau allweddol eraill yn y chwiliadur;
  • hyrwyddo arferion da trwy gysylltu â Clover Rodrigues: clover.rodrigues@wlga.gov.uk/029 2046 8636.

 

Dyma linciau â rhagor o wybodaeth ac adnoddau:

 

Llywodraeth Cymru

Trechu tlodi

Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf

Cynllun Dechrau’n Deg

Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

Fframwaith Ymgysylltu a Chynnydd yr Ifainc

WLGA

Materion budd-daliadau

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sefydliad Bevan

Towards a Wales without Poverty

Sefydliad Joseph Rowntree

Towards a UK without poverty

Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru