Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.
Rydym yn gwneud trwy:

  • Archwilio cyfrifon ariannol cyrff cyhoeddus
  • Adrodd ar y modd mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi
  • Asesu gwerth am arian
  • Gwirio sut mae sefydliadau yn cynllunio a chyflawni gwelliannau

Rydym hefyd yn ymrwymo i nodi a rhannu arferion da, er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i gyflenwi gwasanaethau gwell.

Sicrhaodd y Panel Dinasyddion ar gyfer...
Roedd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau...
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal...
Pan wnaethon ni clywed am Ganolfan Gofal Iechyd a ...