Cymru yn Ewrop

Er ei bod yn medru ymddangos o fod yn bell i ffwrdd a’i phroses gwneud penderfyniadau yn gymhleth, mae’r Undeb Ewropeaidd yn bwysig i Gymru. Rhwng 2007-2013, fe fydd cronfeydd strwythurol yr UE, sydd yn ceisio lleihau y gwahaniaethau rhwng rhanbarthau Ewropeaidd, yn werth £1.5 biliwn i Gymru (£3 biliwn gydag arian cyfatebol), arian hollbwysig i adfywio cymunedau Cymru. Ond nid oherwydd cronfeydd yn unig y mae’r UE yn bwysig i Gymru. Amcangyfrifir fod tua 60% o ddeddfwriaeth cartref gyda’i gwreiddiau ym Mrwsel.

Nid yw’n syndod felly mai Brwsel yw prifddinas rhwydweithio a lobïo Ewrop. Mae gan bob Aelod o’r UE swyddfeydd yma i’w cynrychioli ar lefel genedlaethol, yn ogystal â channoedd o swyddfeydd yma i gynrychioli lefelau eraill o lywodraeth; er enghraifft,  mae dros 50 Gymdeithas o lywodraethau lleol a rhanbarthol gyda swyddfa ym Mrwsel, gan gynrychioli dros 100,000 awdurdod lleol a rhanbarthol ar draws Ewrop.

Mae’n hollbwysig i Gymru fod yma. Mae gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol, Addysg Uwch Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru swyddfeydd yma i fonitro a dylanwadu ar bolisi yr UE a fydd yn arwain at oblygiadau i gymunedau a dinasyddion. Mae yna gamddealltwriaeth fod yr UE ond yn cael effaith ar Aelodau’r UE mewn rhai meysydd polisi yn unig, megis yr amgylchedd, ond er ei bod yn wir fod ganddi dylanwad mawr yn y maes hwn, mae penderfyniadau’r UE yn arwain at oblygiadau i Gymru mewn nifer o feysydd, gan gynnwys caffael, cyflogaeth, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Hyd yn oed mewn meysydd polisi ble nad oes gan yr UE bwerau deddfwriaethol, mae penderfyniadau a wneir ym Mrwsel yn arwain at oblygiadau i Lywodraeth Cymru, cynghorau Cymru ac yn y pen draw ddinasyddion Cymru.

Mae bod ym Mrwsel nid yn unig yn creu manteision yn nhermau lobïo yn unig; mae’n hefyd yn lwyfan delfrydol i Gymru i arddangos arferion da ar draws ystod eang o feysydd polisi ac i ddysgu oddi wrth gwledydd eraill, er mwyn datblygu arferion da ymhellach.

  • Cymru ac Ewrop (Gwefan Llywodraeth Cymru)
  • Cymru ac Ewrop (Gwefan Llywodraeth Cymru)
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mrwsel
  • Llywodraeth leol Cymru ac Ewrop (Gwefan WLGA)
  • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)