Rheoli Gwastraff

Wrth wynebu heriau’r oes newydd, rhaid cydnabod y bydd yn hanfodol defnyddio adnoddau yn y modd gorau a gweithredu’n gynaladwy.  Dylai’r ystyriaethau hynny fod yn rhan annatod o’n strategaethau ni ar gyfer ymdopi â’r argyfwng ariannol ac economaidd.

Y gwir plaen yw na allwn ni barhau i wastraffu a chamddefnyddio’n hadnoddau ynni prin.  O wneud hynny, bydd costau cynhyrchu’n cynyddu gan amharu’n fawr ar weithgarwch economaidd.  Trwy sbarduno’r newid hinsoddol o ganlyniad i ddefnyddio gormod o ynni, byddwn ni’n tanseilio economi a lles y byd, hefyd.

Hanfod rheoli gwastraff yw defnyddio adnoddau’n effeithlon.  Rhaid defnyddio adnoddau’n well ac, i wneud hynny, rhaid arbed gwastraff.  Mae llawer o’r sbwriel rydyn ni wedi’i gladdu mewn tomenni dros y blynyddoedd wedi’i gynhyrchu yn sgîl ‘gorddefnyddio’ ac mae ynddo sawl adnodd gwerthfawr megis metelau, tecstilau, gwydr, plastig a phapur.  Roedd llawer o bethau mewn cyflwr da a’r unig reswm dros eu taflu oedd nad oedd eu heisiau ar bobl mwyach.  Gallen nhw fod wedi cael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu (sy’n well o lawer i’r economi a’r amgylchedd) yn hytrach na gwneud nwyddau newydd sbon o ddeunyddiau crai.  Yn yr un modd, mae llawer o fwyd yn cael ei wastraffu o ganlyniad i brynu gormod.  Yn hytrach na chladdu bwyd gwastraff, fodd bynnag, mae modd ei droi’n wrtaith fydd yn rhoi maetholion yn ôl i’r pridd.

Mae byd llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru wedi cyflawni llawer ar y cyd dros y blynyddoedd diwethaf hyn o ran rheoli gwastraff yn well.  Mae canran y gwastraff sy’n cael ei ailgylchu wedi gwella’n fawr.  Mae prosiectau caffael cydweithredol mawr ar waith i droi bwyd gwastraff yn gompost a chynhyrchu ynni o wastraff gweddilliol.  Mae’r prosiectau hynny ymhlith y rhai mwyaf sydd wedi’u cynnal yng Nghymru, gan ddangos sut mae’r awdurdodau lleol yn gallu gweithio ar y cyd â’r sector preifat a Llywodraeth Cymru.